Het bericht dat de pro-life beweging Siriz geen objectieve informatie geeft aan zwangere vrouwen

Publicatiedatum:
13 September 2018
2018Z15969

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Download kamerstuk
Officiele link
Vragen van de leden Ploumen (PvdA) en Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de pro-life beweging Siriz geen objectieve informatie geeft aan zwangere vrouwen (ingezonden 13 september 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Ongewenst zwanger? Chat nu!»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de bevindingen van De Groene Amsterdammer in dit artikel?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u de gepubliceerde chatberichten waarin medewerkers van Siriz vragen stellen als «stel dat je later als tachtigjarig omaatje terugkijkt op je leven, is dit dan ook de meest passende beslissing geweest»? Deelt u de mening dat dit onacceptabele sturende vragen zijn?

Vraag 4

Wat vindt u van de visie en missie van Siriz waarin de organisatie onder meer stelt «onze medewerkers hebben de overtuiging dat het ongeboren leven vanaf het begin recht heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. Siriz werkt daarom aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van ongeboren menselijk leven erkent en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven wil dragen»? Vindt u dat een organisatie met deze kernwaarden objectieve informatie kan verstrekken aan vrouwen met een hulpvraag?

Vraag 5

Kunt u verklaren hoe uw uitspraken tijdens het algemeen overleg over onder andere afbreking zwangerschap van 6 september 2018 dat Siriz objectieve informatie geeft, zich verhouden tot de bevindingen van de Groene Amsterdammer?

Vraag 6

Deelt u de mening dat overheidsgeld nooit gebruikt mag worden om vrouwen sturende vragen te stellen bij hulp bij ongewenste zwangerschap? Zo ja, wat betekent dit voor de subsidie die aan Siriz wordt verstrekt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Bent u bereid de subsidieverlening aan Siriz te herzien? Zo ja, kunt u daar bij de aankomende begrotingsbehandeling al voorstellen voor doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Zijn er, naar uw mening, in de praktijk verschillen tussen Siriz en FIOM ten aanzien van de benadering van een vrouw die ongewenst zwanger is en aangeeft voor abortus te kiezen? Zo ja, welke? Vindt u verschillen in benadering gewenst?

Vraag 9

Kunt u deze vragen beantwoorden vóór de behandeling van de begroting VWS 2019?


X Noot
1

De Groene Amsterdammer, «Ongewenst zwanger? Chat nu!», 12 september 2018.


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen