Regionale samenwerking tussen publieke en private mediabedrijven

Publicatiedatum:
3 November 2017
2017Z14679

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Download kamerstuk
Officiele link

Arie Slob CU
Gericht


2017Z14679 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over regionale samenwerking tussen publieke en private mediabedrijven (ingezonden 3 november 2017)1 Heeft u kennisgenomen van het besluit van de provincie Friesland om het voornemen om te komen tot een Fries Mediacentrum te beëindigen? 1)


2 Klopt het dat soortgelijke samenwerkingen tussen regionale omroepen en regionale kranten in Limburg, Brabant en Twente eerder ook al zijn stukgelopen?


3 Deelt u de conclusie van de provincie Friesland dat de Mediawet te veel beperkingen kent waardoor het niet mogelijk is om in een combinatie van mediabedrijven met verschillende wijzen van financiering een vorm van samenwerking te vinden die leidt tot een nieuwe geldstroom? Zo nee, waarom niet? 2)


4 Klopt het dat samenwerking tussen Omrop Fryslân en de NDC Mediagroep onherroepelijk zou leiden tot ingrijpen van het Commissariaat voor de Media? Zo nee, op welke wijze kunnen een privaat en een publiek mediabedrijf wel samenwerken?


5 Is er contact geweest tussen het Commissariaat voor de Media en de provincie Friesland over de mogelijkheden die de Mediawet biedt voor samenwerking tussen private en publieke samenwerking? Zo ja, wat is daarbij besproken?


6 Op welke wijze gaat u – mede in het licht van de genoemde problemen die in Friesland, Limburg, Brabant en Twente – werk maken van de afspraak uit het regeerakkoord dat samenwerking (publiek en privaat) op lokaal en regionaal niveau wordt bevorderd? 3)
1) Leeuwarder Courant, “Wet keert Fries Mediacentrum” (31 oktober 2017)
2) Brief aan de Provinsjale Steaten, “Stân fan saken Friesch Regionaal Mediacentrum” (17 oktober 2017)
3) Regeerakkoord 2017-2021, “Vertrouwen in de toekomst”

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen