Het bericht dat het leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten

Publicatiedatum:
20 Juni 2018
2018Z11917

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Onderwijs,Cultuur en Wetenschap

Download kamerstuk
Officiele link


Vagen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het bericht dat het leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten (ingezonden 20 juni 2018).

Vraag 1

Kent u het artikel «Leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten» van 19 juni 2018?1 Wat is uw reactie daarop?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het afschaffen van de basisbeurs serieuze financiële consequenties heeft en tevens de oorzaak is van psychische klachten bij studenten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u zetten?

Vraag 3

Bent u bereid onderzoek te doen naar mentale druk bij studenten en bent u bereid om daar ook de achtergrond en sociale omgeving bij te betrekken, zodat er betrouwbare, landelijke en actuele cijfers zijn over de mentale gezondheid van studenten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Zijn er bij u cijfers bekend over de financiële consequenties die het afschaffen van de basisbeurs heeft voor studenten? Zo nee, bent u bereid hier onderzoek naar te doen?

Vraag 5

Bent u bereid aanpassingen in de leeromgeving door te voeren, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voorstelt?

Vraag 6

Op welke wijze gaat u meer aandacht vragen voor het Actieplan Studentenwelzijn in het hoger onderwijs?

Vraag 7

Bent u bereid in gesprek te gaan met de VSNU en Vereniging Hogescholen om hen op te roepen meer bewustwording te creëren voor studentenwelzijn?


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen