Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Landende Boeing blaast pannen van het dak’

Publicatiedatum:
31 Mei 2018
2018D31427

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele Link


Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door het lid Dijkstra (VVD) over het bericht ‘Landende Boeing blaast pannen van het dak’ (ingezonden 15 mei 2018).

Vraag 1.

Bent u bekend met de berichten ‘Landende Boeing blaast pannen van het dak’ [1] en ‘Schade aan dak door landende Boeing’[2] en het oorspronkelijke bericht 'Landend vliegtuig zorgt voor schade'? [3]

Antwoord 1.

Ja, hier ben ik mee bekend.


Vraag 2.

Komt het in Nederland vaker voor dat er schade is in de aanvliegroute door een windstroom door een vliegtuig? Zo ja, waar en hoe vaak?

Antwoord 2.

Het gaat hier om zogenaamde Vortex-schade. Vortex is wervelwind die veroorzaakt wordt door stijgende en dalende vliegtuigen van en naar een luchthaven. Vliegverkeer van en naar een luchthaven kan soms door deze turbulentie fysieke schade veroorzaken aan woningen gelegen in de directe nabijheid van de start- en landingsbanen.

In Nederland komt dit jaarlijks een aantal malen voor. Vorig jaar zijn er bij Schiphol 4 meldingen van vortexschade geweest. Bij de regionale burgerluchthavens waar ook sprake is van groot commercieel verkeer is dit in de afgelopen jaren zelden of niet voorgekomen. In de jaren 2016 en 2017 is er bij Maastricht Aachen Airport 2 keer een melding geweest van schade aan dakpannen, beide bij een woning in Geverik (gemeente Beek). In de gemeente Meerssen is dit de eerste keer.

Vraag 3.

Welke maatregelen kunnen getroffen worden om dergelijke schade en gevaren te voorkomen?

Antwoord 3.

Uit ervaringen bij Schiphol blijkt het vastzetten van dakpannen een effectieve maatregel. Omdat in de gemeente Aalsmeer regelmatig schade aan dakpannen van woningen gelegen in dezelfde wijk moesten worden hersteld zijn in 2014 de dakpannen van de woningen in deze wijk vastgezet. Sindsdien is het aantal woningen dat schade heeft ten gevolge van overvliegende vliegtuigen van Schiphol sterk verminderd (daling van circa 40 meldingen per jaar naar 4 meldingen in 2017).

Vraag 4.

Is het een idee om omwonenden van Maastricht Aachen Airport die te maken kunnen hebben met luchtturbulentie van dalende vliegtuigen, net als in Aalsmeer in 2012 is gedaan, aan te bieden om dakpannen preventief vast te zetten met stevige haken om zo schade die kan ontstaan te voorkomen? Wie dient hier het voorstel voor te doen en bent u bereid daar een rol in te spelen?

Antwoord 4.

Alhoewel formeel de betrokken luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk is voor dit soort schade is het vast beleid van Maastricht Aachen Airport om bij meldingen van vortexschade aan woningen direct actie te nemen en deze schade te herstellen. Ook doet de luchthaven onderzoek naar de betrokken vlucht. Ik heb de luchthaven gevraagd dit onderwerp en de uitkomsten van hun onderzoek verder te bespreken in de Commissie regionaal overleg luchthaven Maastricht en indien daar aanleiding toe is verdere actie te ondernemen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen