Het bericht dat gemeente Enschede niets weet van geplande zoutwinning

Publicatiedatum:
30 Mei 2018
2018Z09985

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link

Eric Wiebes VVD
Gericht


Vragen van de leden Beckerman en Futselaar (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat gemeente Enschede niets weet van geplande zoutwinning (ingezonden 30 mei 2018).

Vraag 1

Hoe oordeelt u over het feit dat de gemeente Enschede niet op de hoogte is van de plannen van een Duits bedrijf om zout te winnen binnen de gemeente?1 Waarom heeft u nagelaten in overleg met de gemeente Enschede te treden?

Vraag 2

Erkent u dat het ongehoord is dat het onder de oude Mijnbouwwet mogelijk is geweest dat ook de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Mijnraad niet in gesprek met de gemeente zijn gegaan? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Deelt u de mening dat een gemeente zelf het laatste woord hoort te hebben ten aanzien van zulke ingrijpende activiteiten? Graag een toelichting.

Vraag 4

Welke risico's zijn verbonden aan deze zoutwinningactiviteiten? Kunt u het gevaar van bodemdaling verder toelichten?

Vraag 5

Hoe gaat u ervoor zorgen dat een gemeente niet buitenspel wordt gezet over mijnbouwbesluiten binnen de eigen gemeentegrenzen? Op welke wijze kan de gemeente Enschede deze geplande activiteiten een halt toeroepen?

Vraag 6

Kunt u een tijdspad geven van de komende stappen?


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen