Antwoord op vragen van het lid Nijboer over hogere beloningen aan de top van Van Lanschot


Gekoppelde kamervragen

Hogere beloningen aan de top van Van Lanschot (17 April 2018)
Publicatiedatum:
15 Mei 2018
2018D28270

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Financiën

Download kamerstuk
Officiele Link


2081

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over hogere

beloningen aan de top van Van Lanschot (ingezonden 17 april 2018).

Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 15 mei 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Kritiek op forse verhoging loon top Van Lanschot»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 en 3

Klopt het dat het loon van de top van Van Lanschot Kempen stijgt met 20 tot

25 procent en dat de bestuursvoorzitter 1,5 miljoen euro gaat verdienen?

Uit welke componenten bestaat de voorgestelde loonstijging? Klopt het dat

de beloningen in aandelen toenemen? Vallen deze onderdelen onder de

variabele beloningen en wordt hiermee dus de bonuswet (wederom)

omzeild?

Antwoord 2 en 3

De CEO van Van Lanschot Kempen ontving over 2017 een totale beloning van

€ 1,24 miljoen. Belangrijkste componenten waren: € 779.250 aan vaste

beloning in cash, € 225.000 aan vaste beloning in aandelen, en € 220.850 aan

pensioenbijdrage. De overige statutaire bestuurders ontvingen een totale

beloning van € 800.000, waaronder € 443.750 aan vaste beloning in cash,

€ 200.000 aan vaste beloning in aandelen, € 135.188 aan pensioenbijdrage.

De CEO en overige statutaire bestuurders ontvangen geen variabele beloning. [1]

De raad van commissarissen van Van Lanschot Kempen heeft voorgesteld om

voor 2018 het vaste salaris in aandelen en de pensioenbijdrage van de CEO

en de overige statutaire bestuurders te verhogen. Het vaste salaris in

aandelen wordt voor de CEO verhoogd van € 225.000 naar € 387.500, en

voor de overige statutaire bestuurders van € 200.000 naar € 312.250. De

pensioendotatie wordt voor de CEO verhoogd van € 200.850 naar € 348.000,

en voor de overige statutaire bestuurders van € 135.188 naar € 225.000.

Hierover zal tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 31 mei

a.s. worden gestemd.[2]

Onder variabele beloningen wordt in het kader van de regelgeving over

beloningen in de financiële sector, waaronder het bonusplafond, verstaan

beloningen waarvan de toekenning afhankelijk is van het bereiken van

bepaalde doelen of van het zich voordoen van bepaalde omstandigheden. Of

de beloning in cash, aandelen of andere vermogensbestanddelen wordt

toegekend is daarbij geen criterium.

Vraag 4, 5, 6 en 7

Wat is de gebruikte benchmark en wat zijn de zogenaamde «peers» in de

vergelijking? Klopt het dat deze bedrijven veel groter zijn, een groter

balanstotaal hebben en/of meer medewerkers, zodat de vergelijking in het

voordeel uitvalt van de top van Van Lanschot?

Houdt Van Lanschot zich met dit voorstel aan de Code Banken? Zo ja, wilt u

uitleggen op welke wijze bij dit voorstel rekening is gehouden met het

criterium «maatschappelijk draagvlak»? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?

Bent u bereid aandeelhouders op te roepen niet akkoord te gaan met deze

absurde loonsverhoging en hier tegen te stemmen, omdat het vertrouwen in

de financiële sector hierdoor nog verdere schade wordt toegebracht?

Deelt u de mening dat na ABN, ASR en ING hier het zoveelste voorbeeld

wordt gegeven dat aanscherping van de bonuswetgeving nodig is om

dergelijke, maatschappelijk onverdedigbare beloningssprongen te voorkomen?

Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4, 5, 6 en 7

De raad van commissarissen van Van Lanschot Kempen heeft een substanti-

ële verhoging voorgesteld van de beloning van de bestuurders. Ik vind die

verhoging opvallend en zeer fors. Forse salarisverhogingen voor bestuursleden

van financiële instellingen dragen niet bij aan het herstel van vertrouwen

in de financiële sector.

Ik vind het belangrijk dat financiële ondernemingen zich rekenschap geven

van hun maatschappelijke functie bij het opstellen van hun beloningsbeleid

en het vaststellen van individuele beloningen. De raad van commissarissen

en in het verlengde daarvan de aandeelhouders zijn verantwoordelijk voor

het beloningsbeleid en beloningen van bestuurders van financiële ondernemingen.

Het is aan de raad van commissarissen van Van Lanschot Kempen

om zich daarover te verantwoorden en maatschappelijk draagvlak voor het

beloningsbeleid te creëren, en aan de aandeelhouders om hier een beslissing

over te nemen.

De raad van commissarissen van Van Lanschot Kempen heeft in haar

persbericht aangegeven dat de beloning is vergeleken met die van andere

vermogensbeheerders in West-Europa, andere banken in Nederland (ING,

ABN AMRO, Rabobank en NIBC) en Nederlandse beursgenoteerde bedrijven

buiten de bankensector (o.a. ASML, KPN en NN Group). [3]

Het is mijns inziens een terechte vraag of het gepast is om een relatief kleine

Nederlandse bank te vergelijken met grote multinationals die aan de AEX zijn

genoteerd. Ik zal dan ook, mede ter uitvoering van de motie Ronnes [4]

, in

gesprek gaan met de sector om tot een aanscherping te komen van de

definitie van het maatschappelijk draagvlak en de maatschappelijke context

voor het beloningsbeleid in de Code banken (en de Code Verzekeraars).

Ik heb uw Kamer onlangs laten weten dat ik drie wettelijke maatregelen

overweeg om de beloningwetgeving voor de financiële sector aan te

scherpen. Over die maatregelen start ik binnenkort een brede maatschappelijke

consultatie.[1] Zie Jaarverslag Van Lanschot Kempen 2017, p. 64–65. https://media.vanlanschot.nl/media/pdfs/ 2017-annual-report-van-lanschot-kempen.pdf

[2] Zie Agenda Algemene vergadering van aandeelhouders, p. 6–7. https://www.vanlanschotkempen.com/media/2869/agenda-ava-van-lanschot-kempen-31-mei-2018.pdf

[3] Zie Agenda Algemene vergadering van aandeelhouders, p. 6, en https:// www.vanlanschotkempen.com/remunerationpolicies

[4] Kamerstuk 32 013, nr. 176.


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen