Het rapport van de Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen

Publicatiedatum:
1 Mei 2018
2018Z08133

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z08133 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport van de Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen (ingezonden 1 mei 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het rapport dat de Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen (Commissie-Van Geel) op 25 april jl. heeft uitgebracht in opdracht van het college van gedeputeerde staten van Flevoland?1

Vraag 2
Bent u bereid om een reactie te geven op de adviezen van de Commissie-Van Geel?

Vraag 3
Welke rol ziet uw kabinet voor zich weggelegd in het ondersteunen van de provincie bij het verbeteren van het gebied?

Vraag 4
Deelt u de opvatting van de Commissie-Van Geel dat gezocht moet worden naar andere natuurgebieden binnen Nederland of elders in Europa teneinde de dierenaantallen te reduceren om hongersterfte zoveel mogelijk te voorkomen?

Vraag 5
Deelt u de mening dat transport naar andere natuurgebieden met afstand de voorkeur verdient boven afschot?

Vraag 6
Bent u – indien in Nederland geen geschikt alternatief gevonden kan worden – bereid om vanuit uw rol als bewindspersoon uw collega’s van andere EU-lidstaten te benaderen voor het vinden van natuurgebieden waar de uit te plaatsen grazers kunnen worden ondergebracht? Zo ja, heeft u hiervoor al gebieden op het oog en bent u bereid om dierenwelzijnsaspecten, zoals het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag, mee te wegen in uw zoektocht zodat de dieren niet van de regen in de drup terechtkomen?

1 https://www.flevoland.nl/getmedia/a134c459-ad83–4cb4-a924–7fe65b03aaa4/Advies-beheerOostvaardersplassen-dvo.pdf

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen