Het bericht ‘Help verstandelijk gehandicapten gezonder te leven’

Publicatiedatum:
13 April 2018
2018Z06941

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Download kamerstuk

Anne Kuik
Indiener


2018Z06941
Vragen van de leden Kuik en Slootweg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Help verstandelijk gehandicapten gezonder te leven’ (ingezonden 13 april 2018)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Blog: Help Verstandelijk gehandicapten gezonder te leven’ 1)

2
Wat is uw reactie op de oproep van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) om meer aandacht te vragen voor (onderzoek naar) gezondheidsbevordering onder de mensen met een (licht) verstandelijke beperking?

3
Kloppen de cijfers van de in het blog genoemde Enschedese psychiater dat mensen met een verstandelijke beperking vaker een ongezonder leven leiden dan mensen zonder een verstandelijke beperking? Zo ja, kunt u een nadere toelichting geven op de cijfers? Zo nee, kunt u de juiste cijfers aan de Kamer doen toekomen inclusief een toelichting op deze getallen?

4
Welk percentage van de mensen met een verstandelijke beperking heeft te maken met overgewicht en / of problematisch alcohol-, drugs- en tabaksgebruik? Is dit meer of minder dan het gemiddelde van de gehele bevolking?

5
Hoe beoordeelt u de door de in het blog genoemde psychiater gegeven cijfers over het gebruik van alcohol, cannabis, speed en cocaïne door mensen met een verstandelijke handicap?

6
Welke mogelijkheden worden er op dit moment ingezet om mensen met een verstandelijke beperking te wijzen op de gevaren van het (overmatig) gebruik van alcohol, drugs en tabak? Heeft dit volgens u het juiste effect? Zo ja, waar blijkt dit uit? Zo nee, welke stappen kunt u zetten om hierin wel effect te verkrijgen?

7
Kunt u aangeven wat u gaat doen om er voor te zorgen dat er landelijk gewerkt gaat worden aan gezondheidsbevordering voor mensen met een verstandelijke beperking?

8
Welke rol ziet u hierin weggelegd voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)? Schuift de VGN aan bij de overlegrondes over het Nationaal Preventieakkoord? Zo nee, waarom niet?

9
Kunt u aangeven welke partijen, organisaties, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en mensen uit de sportwereld aansluiten bij het overleg over het ‘Nationaal Preventieakkoord’?

10
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg over preventie van 17 mei

2018?
1) Zorgvisie 26 maart 2018: https://www.zorgvisie.nl/blog/blog-help-verstandelijkgehandicapten-gezonder-te-leven/

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen