Tweedemonitor / Kamervraag / KlimaatbanenKlimaatbanen

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z00858

Vragen van de leden Maatoug, Kröger en Bouchallikh (allen GroenLinks) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor Klimaat en Energie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over klimaatbanen (ingezonden 20 januari 2022).

Vraag 1

Erkent u dat het gebrek aan handen voor de uitvoering van alle klimaatambities de achilleshiel is van het regeerakkoord?

Vraag 2

Om welke sectoren en/of beroepen maakt u zich het meeste zorgen?

Vraag 3

Hoeveel gerichte opleidingstrajecten voor zij-instromers lopen er nu in het land? Hoeveel mensen worden op dit moment via een dergelijk traject omgeschoold? Wat is er nodig om meer van dit soort trajecten op te starten? Is er landelijke regie op al deze trajecten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wat gaat u concreet doen om ervoor te zorgen dat voldoende mensen zich gaan laten omscholen?

Vraag 5

Bent u bereid om daarbij ook onorthodoxe maatregelen te overwegen, bijvoorbeeld door het verlies van inkomen bij mensen te compenseren als zij kiezen voor omscholing naar een klimaatberoep?

Vraag 6

Welke acties zijn er tot nu toe voortgekomen uit de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing Klimaatakkoord?

Vraag 7

Hoe worden mensen op dit moment gestimuleerd om zich te om te scholen naar een klimaatberoep? Kunt u daarbij uitsplitsen naar jongeren die nog moeten kiezen voor een opleiding en mensen die zich mogelijk willen laten omscholen?

Vraag 8

Hoe staat het met de uitvoering van de motie Westerveld en Bouchallikh over een betere voorlichting in het onderwijs over de kansen en het carrièreperspectief in de technieksector?1

Vraag 9

Wat zijn de meest voorkomende belemmeringen voor mensen om zich om te scholen naar een klimaatberoep? Wat doet u om deze belemmeringen weg te nemen?

Vraag 10

Herkent u dat voor veel mensen de belemmering van scholing is dat salaris tijdens scholing niet wordt betaald? Welke rol ziet u daarin voor de werkgever en welke voor de overheid?

Vraag 11

Hoe staat u tegenover het idee van een werkgarantiefonds waarmee werknemers met behoud van inkomen worden omgeschoold en begeleid naar de banen van de toekomst?


X Noot
1

Kamerstuk 35 925-VIII, nr. 72

Indiener

Senna Maatoug (GL)

Suzanne Kröger (GL)

Kauthar Bouchallikh (GL)


Gericht

Karien van Gennip (PVV)

Robbert Dijkgraaf (CDA)

Rob Jetten (D66)


Access ( 23539 )

Publicatiedatum
20 januari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl