Tweedemonitor / Kamervraag / De voorwaarden voor het ontvangen van huurtoeslagDe voorwaarden voor het ontvangen van huurtoeslag

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z00631

Vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de voorwaarden voor het ontvangen van huurtoeslag (ingezonden 18 januari 2022).

Vraag 1

Kunt u bevestigen dat mensen alleen recht hebben op huurtoeslag wanneer zij vanaf het begin van een kalendermaand woonachtig zijn op een adres waar zij de toeslag voor willen ontvangen?

Vraag 2

Waarom is er niet gekozen voor een systematiek waarbij een gereduceerd bedrag aan huurtoeslag uitgekeerd kan worden evenredig met het aantal dagen van bewoning?

Vraag 3

Is het mogelijk om een aanpassing te maken zodat mensen een toeslag ontvangen vanaf het moment van bewoning in plaats van vanaf de eerste volle maand van bewoning? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid daar naar te kijken?

Vraag 4

Onderkent u dat mensen die wel recht hebben op toeslag maar door dit criterium niet in aanmerking komen voor een toeslag moeite kunnen hebben om de eerste maand aan huur te voldoen? Zo ja, bent u het ermee eens dat dit een extra drempel is voor mensen?

Vraag 5

Wat kunnen mensen doen wanneer zij door het missen van de huurtoeslag voor de eerste maand in betalingsproblemen komen?

Vraag 6

Bent u bereid om dit probleem aan te probleem pakken en gelijktijdig te kijken naar de problemen rondom «non take up» waardoor mensen geen gebruik maken van een toeslag waar ze recht op hebben?

Indiener

Henk Nijboer (PvdA)

Attje Kuiken (PvdA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 23523 )

Publicatiedatum
18 januari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl