Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Meer verkeersongelukken in 2021, politie maakt zich zorgen’Het bericht ‘Meer verkeersongelukken in 2021, politie maakt zich zorgen’

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z00473

Vragen van de leden Grinwis en Bikker (beiden ChristenUnie) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Meer verkeersongelukken in 2021, politie maakt zich zorgen» (ingezonden 14 januari 2022).

Vraag 1

Wat was uw reactie toen u kennisnam van het bericht: «Meer verkeersongelukken in 2021, politie maakt zich zorgen»?1 Maakt u zich evenals de politie zorgen om de verruwing in het gedrag van verkeersdeelnemers en een «ik-cultuur»? Zo ja, op welke manier hoopt u deze zeer ongewenste ontwikkeling te gaan bestrijden?

Vraag 2

In hoeverre hangt de stijging van het aantal gewonden met circa 8% tussen 2020 en 2021 samen met een (mogelijke) stijging van het aantal vervoerskilometers?

Vraag 3

Deelt u de zorgen van de politie over het toenemend gebruik van lachgas in het verkeer?

Vraag 4

Bij hoeveel ongelukken per maand zijn gebruikers van lachgas betrokken? Hoeveel gewonden en doden vallen er maandelijks bij ongelukken waar gebruikers van lachgas bij betrokken zijn?

Vraag 5

Wat is er nog voor nodig om het verbod op lachgas uiterlijk per 1 juli 2022 in te kunnen laten gaan?

Vraag 6

Welke (tussen)doelen voor wat betreft verkeersveiligheid wilt u op welke wijze binnen bereik brengen met de afspraken en middelen uit het coalitieakkoord «Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst»? Wat zijn uw prioriteiten daarbij?

Vraag 7

Neemt u het veiliger maken van met name Rijks-N-wegen, zoals beschreven in het stappenplan2 ter uitvoering van de motie Grinwis/Stoffer3, snel ter hand nu in het coalitieakkoord de benodigde € 200 miljoen beschikbaar is gekomen voor het veiliger maken van de Rijks-N-wegen? Welke stappen bent u voornemens wanneer en hoe te zetten teneinde met name de (deels) te onveilig ingerichte N9, N14, N35, N36, N48, N50, N57, N59, N99 en N915 veiliger te maken?


X Noot
1

NOS, 12 januari 2022, Meer verkeersongelukken in 2021, politie maakt zich zorgen (https://nos.nl/index.php/artikel/2412800-meer-verkeersongelukken-in-2021-politie-maakt-zich-zorgen).

X Noot
2

Kamerstuk 29 398, nr. 970.

X Noot
3

Kamerstuk 29 398, nr. 950.

Indiener

Pieter Grinwis (CU)

Mirjam Bikker (CU)


Gericht

Mark Harbers (VVD)

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Maarten van Ooijen (CU)


Access ( 23499 )

Publicatiedatum
14 januari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl