Het bericht ‘Greenwashing bedrijven dreigt door lage prijs CO2-compensatie’

Vragen van de leden Romke de Jong en Boucke (beiden D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Greenwashing bedrijven dreigt door lage prijs CO₂-compensatie» (ingezonden 23 augustus 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Greenwashing bedrijven dreigt door lage prijs CO₂-compensatie en bent u het eens met de conclusie van de geciteerde onderzoeken dat echte CO₂-reductie immers veel meer kost dan wat bedrijven nu betalen voor het compenseren van hun uitstoot? Zo nee, waarom niet?1

Vraag 2

Wat is de gemiddelde prijs om een ton CO₂ te compenseren in Nederland, binnen en buiten de Europese Unie?

Vraag 3

Klopt het dat op de markt een overschot aan oude CO₂-credits bestaat? Zo ja, op welke manier zijn deze ontstaan en hoe groot is dit overschot?

Vraag 4

Is het mogelijk dat Europese bedrijven gebruik maken van oude CO₂-credits? En hoe passen deze credits binnen het Europese systeem voor emissiehandel (ETS)?

Vraag 5

Hoe oordeelt u over de uitspraak van professor Simon Lewis dat de huidige markt voor compensatierechten het «wilde westen» is en meer onafhankelijk toezicht nodig is?

Vraag 6

Hoe oordeelt u over het feit dat het compenseren van CO₂ en de credits die hier uit volgen vele malen hoger zijn in Nederland dan in andere landen?

Vraag 7

Op welke manier worden bedrijven gestimuleerd om bij andere lokale ondernemers zoals landbouwers CO₂ te compenseren en credits op te bouwen?2

Vraag 8

Hoe past de Stichting Nationale Koolstofmarkt binnen het ETS model en op welke manier worden landbouwers en bedrijven gestimuleerd om CO₂ op te slaan en mee te doen aan dit soort initiatieven?


X Noot
1

FD, 4 juli 2021, «Greenwashing door bedrijven ligt op de loer door overschot aan goedkope CO2 rechten». (https://fd.nl/ondernemen/1376505/greenwashing-door-bedrijven-ligt-op-de-loer-door-overschot-aan-goedkope-co-rechten-nhg1aax1ZrqT)

X Noot
2

Nieuwe Oogst, 2 april 2021, «Melkveehouder kan geld verdienen met opslaan CO2 in gras». (https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/04/02/melkveehouder-kan-geld-verdienen-met-opslaan-co2-in-gras)

Indiener(s)