Tweedemonitor / Kamervraag / De inwerkingtreding van de Wet Straffen en beschermenDe inwerkingtreding van de Wet Straffen en beschermen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10096

Vragen van het lid Katmann (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de inwerkingtreding van de Wet Straffen en beschermen (ingezonden 8 juni 2021).

Vraag 1

Kent u het Informatieblad Wet straffen en beschermen gedetineerden?1

Vraag 2

In hoeverre verandert de inwerkingtreding van deze wet iets ten aanzien van de verlofmogelijkheden van degenen die al voor deze inwerkingtreding in detentie zitten?

Vraag 3

Betekent het feit dat personen voor wie vanwege corona hun detentie is uitgesteld dat zij nu toch te maken kunnen krijgen met de nieuwe regels ten aanzien van verlofregelingen terwijl zij onder normale omstandigheden nog onder het bestaande regime van verlofregelingen zouden vallen? Zo ja, acht u dit billijk ten aanzien van die personen en waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Acht u het mogelijk om voor bovengenoemde groepen van gedetineerden tenminste een overgangsregeling vast te leggen zodat zij niet (meteen) te maken krijgen met de nieuwe regels? Zo ja, hoe gaat u hier voor zorgen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Dienst Justitiële Inrichtingen, 27 mei 2021, «Informatieblad Wet straffen en beschermen gedetineerden», https://www.dji.nl/justitiabelen/documenten/publicaties/2020/10/03/informatieblad-wet-straffen-en-beschermen-gedetineerden


Indiener

Barbara Kathmann (PvdA)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 22387 )

Publicatiedatum
8 Juni 2021
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het artikel ‘Hogere straffen voor geweld, lagere straffen voor drugs’

De inwerkingtreding van de Wet Straffen en beschermen

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het overgangsrecht bij de wet Straffen en Beschermen

De inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen en de uitvoering van de Wet USB

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Opgelegde straffen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl