Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ''Raadsdames' in actie: de titel raadsheer is seksistisch'Het artikel ''Raadsdames' in actie: de titel raadsheer is seksistisch'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10005

Vragen van de leden Sneller, Van der Laan (beiden D66), De Hoop (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en wetenschap over van het artikel ««Raadsdames» in actie: de titel raadsheer is seksistisch» (ingezonden 7 juni 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel ««Raadsdames» in actie: de titel raadsheer is seksistisch»?1

Vraag 2

In hoeverre bent u van mening dat de titel «raadsheer» voor rechters bij de gerechtshoven, de Hoge Raad en de twee bijzondere colleges nog gepast en correct is, terwijl deze functie door alle geslachten kan worden uitgevoerd?

Vraag 3

Kunt u een parallel trekken met de termen raadsman en raadsvrouw, die in de rechtspraak al jaren voor advocaten worden gehanteerd?

Vraag 4

Deelt u de mening dat genderneutrale titels voor rechters beter aansluiten bij de maatschappelijke realiteit?

Vraag 5

Kunt u uiteenzetten in welke andere Europese landen men al wel of niet genderneutrale titels voor alle rechters gebruikt?

Vraag 6

Kunt u aangeven welke stappen door u en de rechtspraak (al dan niet) zijn gezet, sinds de Hoge Raad zich begin 2019 positief toonde tegenover het initiatief van advocatenkantoor Jebbink Soeteman om voortaan vrouw-inclusieve taal te gebruiken?

Vraag 7

Indien u voorstander bent van genderneutrale functietitels bij alle rechterlijke instanties, heeft u dan reeds een voorkeur voor een of meerdere titels, zoals rechter in hoger beroep, hofrechter of cassatierechter?

Vraag 8

Bent u bereid om de titel «raadsheer» via een wetswijziging aan te passen naar een of meerdere genderneutrale functietitels? Zo ja, op welke termijn?

Vraag 9

Welke functietitels met een genderspecifieke benaming worden nog meer gebruikt bij overheidsinstanties?

Vraag 10

Zitten daar titels tussen waarbij een neutrale benaming in uw optiek ook beter zou aansluiten bij de maatschappelijke realiteit? Zo ja, wilt u voorstellen doen deze te wijzigen naar een genderneutrale functietitel?


X Noot
1

Het Financieele Dagblad, 25 mei 2021, ««Raadsdames» komen in actie: de titel raadsheer is seksistisch», https://fd.nl/economie-politiek/1384521/raadsdames-in-actie-de-titel-raadsheer-is-seksistisch


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl