Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Betere bescherming arbeidsmigranten kan niet wachten op nieuw kabinet'.Het bericht 'Betere bescherming arbeidsmigranten kan niet wachten op nieuw kabinet'.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z09732

Vragen van de leden Van Weyenberg, Van Beukering-Huijbregts (beiden D66) en Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Betere bescherming arbeidsmigranten kan niet wachten op nieuw kabinet» (ingezonden 3 juni 2021).

Vraag 1

Wat is uw oordeel over het bericht «Migranten in mensonterende situatie aangetroffen op boerderij in Limburg»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat we alles zullen moeten doen om dit soort situaties te voorkomen en als het zich toch voordoet, sneller op te sporen?

Vraag 3

Wat is precies de rolverdeling tussen de Inspectie SZW, vreemdelingenpolitie en de gemeenten in het toezicht in deze situatie?

Vraag 4

Welke instantie had sneller iets kunnen zien of merken en kunnen ingrijpen?

Vraag 5

Wat is de reden dat de Inspectie SZW alleen onderzoek doet naar onderbetaling of de arbeidstijden, en niet naar de uitbuiting, mishandeling en intimidatie die in het artikel wordt beschreven?

Vraag 6

Heeft de Inspectie SZW geen nadere mogelijkheden om op te treden anders dan «dwangsom opleggen»?

Vraag 7

Bent u het er mee eens dat in dergelijke situaties het direct veel harder aanpakken van zo’n werkgever wenselijk zou zijn?

Vraag 8

Wat is op dit moment de situatie van deze groep mensen? Bent u bereid om alles te doen wat nodig is om hen te helpen hier een fatsoenlijke baan en huisvesting te vinden of naar huis te laten gaan als zij dat willen? Bent u bereid om deze mensen wel op te sporen om er zeker van te zijn dat het nu goed met hen gaat?

Vraag 9

Bent u het met de heer Roemer eens dat betere bescherming van arbeidsmigranten niet kan wachten op een nieuw kabinet?2

Vraag 10

Wat is de stand van zaken rond de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over de aanbeveling over veiligheid van het aanjaagteam omzetten in beleid (Kamerstuk 29 861, nr. 67) en de motie van het lid Van Weyenberg c.s. over zo snel mogelijk aan de slag gaan met de maatregelen voor de korte termijn uit het advies van het aanjaagteam (Kamerstuk 29 861, nr. 58)?

Vraag 11

Bent u het met de heer Roemer eens dat het registreren van arbeidsmigranten op het adres waar zij wonen een absolute voorwaarde is om zicht te krijgen op de omvang waarmee dit plaatsvindt?

Vraag 12

Deelt u de mening dat de aangetroffen situatie in Zuid-Limburg opnieuw laat zien dat een registratieplicht zoals de heer Roemer voorstelt niet kan wachten en dus zo snel mogelijk ingevoerd moet worden?

Vraag 13

Kunt u per aanbeveling van het advies van de heer Roemer aangeven wat de voortgang is?

Vraag 14

Wanneer komen de maatregelen die geen wetswijziging behoeven in uitwerking?


X Noot
1

NOS, 1 juni 2021, «Migranten in «mensonterende situatie» aangetroffen op boerderij in Limburg» (https://nos.nl/artikel/2383190-migranten-in-mensonterende-situatie-aangetroffen-op-boerderij-in-limburg)

X Noot
2

NOS, 2 juni 2021, ««Betere bescherming arbeidsmigranten kan niet wachten op nieuw kabinet»», (https://nos.nl/artikel/2383259-betere-bescherming-arbeidsmigranten-kan-niet-wachten-op-nieuw-kabinet)


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl