Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel 'Toezichthouder vindt groot gasplan te riskant'Het artikel 'Toezichthouder vindt groot gasplan te riskant'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08186

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel «Toezichthouder vindt groot gasplan te riskant» (ingezonden 18 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Toezichthouder vindt groot gasplan te riskant»?1 Wat vindt u van het bericht?

Vraag 2

Deelt u de mening dat gaswinning alleen kan als dat veilig en verantwoord is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat voor het bepalen of de gaswinning veilig kan, het advies van de toezichthouder SodM van cruciaal belang is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Klopt het dat er een negatief advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ligt voor het gaswinningsplan rond Burgum in de driehoek Drachten – Kootstertille – Suwâld voor maximaal 11,5 miljard kuub tot 2050, zoals ook de woordvoerder van SodM bevestigt in het artikel?

Vraag 5

Kunt u aangeven waarom het advies van SodM nog niet openbaar is? Wanneer wordt het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) openbaar?

Vraag 6

Bent u bereid om het advies van SodM nu openbaar te maken, gelet op alle publiciteit en onzekerheid en onrust bij de bewoners van het gebied? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Kunt u op korte termijn een besluit nemen over het desbetreffende gaswinningsplan, zeker gelet op de onrust bij de bewoners? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Wanneer bent u van plan om een besluit te nemen over het desbetreffende gaswinningsplan? Op basis van welke stukken neemt u dat besluit? Hoe ziet het proces er de komende tijd uit?

Vraag 9

In het artikel wordt gesproken over de mogelijkheid van het indienen van losse, kleinere winningsplannen, in hoeverre worden bij de beoordeling van die afzonderlijk gaswinningsplannen de cumulatieve effecten van verschillende gaswinningsplannen meegenomen in de beoordeling?


X Noot
1

Leeuwarder Courant, 15 mei 2021, «Toezichthouder vindt gasplan te riskant».


Gerelateerd

Het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

Het advies van het SODM inzake het winningsplan van Nedmag

Het bericht ‘NAM pompt Vries-0 leeg voor afronding goedkeuringsprocedure’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De causaliteit van schade en gaswinning

De artikelen 'Vragen en zorgen over gaswinning Zuidwest-Drenthe' en 'Opnieuw informatieavond gaswinning: Te druk, te chaotisch'

De gaswinning in Pernis naar aanleiding van het verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat om de gestelde vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) in de tweede termijn van de Kamer tijdens het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen (d.d. 24 juni 2

Het bericht dat Nedmag maximaal zout mag winnen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl