Tweedemonitor / Kamervraag / De escalatie van geweld in Palestina en IsraëlDe escalatie van geweld in Palestina en Israël

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07873

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de escalatie van geweld in Palestina en Israël (ingezonden 12 mei 2021).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het snel escalerende geweld in Palestina en Israël?

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat inmiddels tientallen Palestijnen door geweld van de kant van Israël zijn gedood, inclusief burgers?1 Hoeveel doden zijn er aan Israëlische kant gevallen?

Vraag 3

Deelt u de opvatting dat dit geweld per direct dient te stoppen en dat in de kern dit geweld een gevolg is van de voortdurende bezetting van Palestijns gebied? Zo nee, wat is dan uw analyse?

Vraag 4

Wat is uw oordeel over het bericht «Onrust in Jeruzalem: een opeenstapeling van incidenten»?2

Vraag 5

Deelt u de mening dat de huisuitzetting van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem volstrekt onacceptabel is? Zo ja, welke gevolgen verbindt u hieraan?

Vraag 6

Hoe staat het met de uitvoering van de motie-Karabulut c.s. om in kaart te brengen welke stappen tegen Israël gezet kunnen worden als tot annexatie van Palestijns gebied wordt overgegaan?3

Vraag 7

Welke maatregelen gaat u – al dan niet in Europees verband – nemen tegen Israël? Bent u bereid om er in EU-verband voor te pleiten dat de associatieovereenkomst met Israël opgeschort wordt?

Vraag 8

Deelt u de mening van Human Rights Watch (HRW) dat Israël een apartheidsregime voert?4 Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u het eens met HRW dat «de Israëlische regering bewust beleid voert om de heerschappij van Joodse Israëliërs over Palestijnen te handhaven, en dat de rechten van Palestijnen in de bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, ernstig worden geschonden»?

Vraag 10

Heeft het voor uw omgang met Israël enige betekenis dat een vooraanstaande mensenrechtenorganisatie het Israëlische beleid als apartheid duidt? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Bent u bereid zorgvuldig en diepgaand te reageren op het rapport van HRW?


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

De escalatie van geweld in Palestina en Israël

Exportkredietverzekeringen voor omstreden gasproject in Mozambique

Demonstrerende Palestijnen die zijn doodgeschoten door het Israëlische leger in Gaza

Het geweld in Chora in juni 2007

De effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur

Het bericht ‘Geweld tegen vrouwen vergt een Nationaal Coördinator’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl