Tweedemonitor / Kamervraag / De casus van een deurwaarder die loonbeslag legt in relatie tot de geest en strekking van een door de Tweede Kamer aangenomen motie.De casus van een deurwaarder die loonbeslag legt in relatie tot de geest en strekking van een door de Tweede Kamer aangenomen motie.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07756

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Rechtsbescherming over de casus van een deurwaarder die loonbeslag legt in relatie tot de geest en strekking van een door de Tweede Kamer aangenomen motie (ingezonden 11 mei 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat een deurwaarder loonbeslag legt, ondanks het feit dat inmiddels meer dan 800 euro is betaald voor een 13 jaar oude schuld van 83 euro?1

Vraag 2

Herinnert u zich de door de Tweede Kamer aangenomen motie, zoals 19 november 2020 ingediend bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021, die verzoekt «om naar het huidige stelsel van maatschappelijk verantwoorde incasso en de deurwaardersactiviteiten te kijken en na consultatie van partijen (...) verbeteringen in kaart te brengen»?2

Vraag 3

Wat is uw oordeel over het handelen van de deurwaarder in deze casus in relatie tot de door de Tweede Kamer gewenste verbeteringen in het stelsel van maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten?

Vraag 4

Deelt u de opvatting dat met het handelen in deze casus weer eens overduidelijk is aangetoond dat de in de Kameruitspraak bedoelde verbeteringen van een hoge urgentie zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt u bevestigen, zoals eerder toegezegd, dat de opbrengsten van de gesprekken met partijen de Kamer voor het begin van het zomerreces worden toegestuurd?

Vraag 6

Bent u bereid om, op grond van de uitkomsten van de gesprekken, tevens beleids- en/of wettelijke maatregelen voor te stellen in de brief die u voor het zomerreces aan de Tweede Kamer zult verzenden, voorzien van een tijdslijn waarbinnen die hun beslag dienen te krijgen?

Vraag 7

Indien u tot het doen van die voorstellen niet bereid bent, wilt u dan uw antwoord motiveren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Bent u bereid om, vooruitlopende op uw voor het zomerreces aangekondigde brief en de daarin op te nemen voorstellen voor maatregelen, stappen te ondernemen in de situatie, zoals genoemd in vraag 1? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Tubantia, 8 mei 2021, «Tien keer betaalde Ilse uit Enschede haar schuld en nog is het niet genoeg: «Er moet een grens zijn»», (https://www.tubantia.nl/enschede/tien-keer-betaalde-ilse-uit-enschede-haar-schuld-en-nog-is-het-niet-genoeg-er-moet-een-grens-zijn~a108e8d9/)

X Noot
2

Kamerstuk 35 570 XV, nr. 58.


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl