Tweedemonitor / Kamervraag / Misstanden bij een evangelische leef- en woongemeenschap in OverijsselMisstanden bij een evangelische leef- en woongemeenschap in Overijssel

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07542

Vragen van de leden Kwint en Hijink (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport over misstanden bij een evangelische leef- en woongemeenschap in Overijssel (ingezonden 7 mei 2021).

Vraag 1

Wilt u reageren op de misstanden bij de evangelische leef- en woongemeenschap «De Werkelijkheid Is Christus» (WIC) in Balkbrug, nadat bewoners alarm sloegen over de kwaliteit van zorg, vermeend misbruik van zorggeld en gebrekkige accommodatie?1, 2

Vraag 2

Hoe is het mogelijk dat bewoners al jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden wonen en dat pas wordt ingegrepen door de gemeente, de GGD en de sociale recherche nadat bewoners hun klachten kenbaar maakten? Wilt u nagaan waarom niet eerder onderzoek is gedaan naar deze instelling?

Vraag 3

Wilt u de Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek dat de sociale recherche doet naar het mogelijk verduisteren van zorggeld door de leiding van de WIC?

Vraag 4

Vindt u het wenselijk dat deze leef- en woongemeenschap geen jaarcijfers publiceert, terwijl de bewoners wel zorg krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz)?3 Is dit niet in strijd met de artikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) in samenhang met artikel 2.1, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi en de Regeling verslaggeving WTZi?

Vraag 5

Wat is precies uit het onderzoek gekomen waarbij gemeenteambtenaren en de brandweer gekeken hebben naar de gebrekkige huisvesting van de bewoners en de veiligheid daarvan? Wilt u dit nagaan?

Vraag 6

Doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) momenteel onderzoek naar de WIC? Zo ja, wilt u de Kamer op de hoogte houden van de bevindingen van de inspectie? Zo neen, waarom niet?

Vraag 7

Wilt u de Kamer op de hoogte houden over de voortgang van alle maatregelen die genomen worden bij de WIC? Zo neen, waarom niet?


X Noot
1

RTV Oost, 6 mei 2021, «Evangelisch opvangcentrum Balkbrug doorgelicht na klachten hulpbehoevende bewoners: gemeente stelt ultimatum» https://www.rtvoost.nl/nieuws/1663540/Evangelisch-opvangcentrum-Balkbrug-doorgelicht-na-klachten-hulpbehoevende-bewoners-gemeente-stelt-ultimatum

X Noot
2

RTV Oost, 6 mei 2021, «Directeur evangelisch opvanghuis Balkbrug reageert op kritiek: «Dit doet enorm veel pijn»» https://www.rtvoost.nl/nieuws/1663860/Directeur-evangelisch-opvanghuis-Balkbrug-reageert-op-kritiek-Dit-doet-enorm-veel-pijn

Indiener

Maarten Hijink (SP)

Peter Kwint (SP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 21760 )

Publicatiedatum
7 Mei 2021Gerelateerd

Misstanden bij een evangelische leef- en woongemeenschap in Overijssel

De vervuiling door gaswinning in Overijssel

Het bericht dat Provinciale Staten van Overijssel zich niet serieus genomen voelen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Het bericht ‘NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel’

Gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor omwonenden

Honderden miljoenen die volgens de SER Overijssel nodig zouden zijn om de klappen van de veranderende arbeidsmarkt voor mbo’ers op te vangen

Door de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO gefinancierde misstanden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl