Tweedemonitor / Kamervraag / Het verdwijnen van een boom met een kolonie zeldzame vliegende herten op Kroondomein Het LooHet verdwijnen van een boom met een kolonie zeldzame vliegende herten op Kroondomein Het Loo

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07253

Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het verdwijnen van een boom met een kolonie zeldzame vliegende herten op Kroondomein Het Loo (ingezonden 30 april 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Populaire boom met zeldzaam vliegend hert is opeens weg: «Echt schandalig, schofterig»»?1

Vraag 2

Is het waar dat een inheemse eik op Kroondomein Het Loo gekapt is, terwijl bekend was dat die jaarlijks een kolonie vliegende herten herbergde? Zo ja, hoe is dit mogelijk, in aanmerking nemend dat zowel het vliegend hert als zijn biotoop beschermd zijn volgens de Conventie van Bern en de Habitatrichtlijn?

Vraag 3

Wat was de noodzaak voor de kap en is hiervoor een ontheffing of kapvergunning verleend op basis van de Wet natuurbescherming? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten en kunt u de resultaten van het onderzoek met de Kamer delen?

Vraag 4

Kunt u aangeven hoe het op dit moment gesteld is met de staat van instandhouding van het vliegend hert in Nederland, in het bijzonder in Kroondomein Het Loo en welke rol de inmiddels gekapte eik speelde in de overleving van de kolonie?

Vraag 5

Kunt u aangeven welke beschermingsmaatregelen er zijn genomen om de in en rond de boom levende vliegende herten te redden? Indien er geen maatregelen genomen zijn, kunt u aangeven waarom deze niet genomen zijn?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de Koning als gebruiker van het Kroondomein een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de staat van instandhouding van de in het gebied levende dieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen zijn daartoe getroffen?

Vraag 7

Zijn er compenserende maatregelen getroffen voor de kap van bomen die de habitat van vliegende herten vormen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke vorm?

Vraag 8

Bent u bereid de Koning aan te spreken op diens mogelijk laakbare gedrag ten aanzien van beschermde soorten zoals het vliegend hert? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Is het waar dat het groot vliegend hert (lucanus cervus) nog maar in maximaal tien leefgebieden in Nederland voorkomt? Zo ja, hoe strookt dit met de doelstelling dat in 2020 levensvatbare populaties vliegende herten aanwezig zouden moeten zijn in Nederland?2

Vraag 10

Bent u bereid een actief beschermingsprogramma vorm te geven om het vliegend hert voor Nederland te behouden en daartoe ook de Koning aan te sporen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 13 april 2021, «Populaire boom met zeldzaam vliegend hert is opeens weg: «Echt schandalig, schofterig»» (https://www.ad.nl/binnenland/populaire-boom-met-zeldzaam-vliegend-hert-is-opeens-weg-echt-schandalig-schofterig~a3d3565a/

X Noot
2

Website Stichting EIS Kenniscentrum Insecten, geraadpleegd 30 april 2021, https://www.eis-nederland.nl/vliegendhert

Indiener

Leonie Vestering (PvdD)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 21669 )

Publicatiedatum
30 April 2021Gerelateerd

Kroondomein het Loo

Het verdwijnen van een boom met een kolonie zeldzame vliegende herten op Kroondomein Het Loo

Het bericht dat de Koning ten onrechte subsidie ontvangt voor Kroondomein het Loo

Het bericht dat de Koning ten onrechte subsidie ontvangt voor Kroondomein het Loo

De subsidie aan de Koning voor het beheer van het Kroondomein

Het bericht dat zorginstelling ’s Heeren Loo de zorg in Zeeland centraliseert

Het bericht dat Nederland acht of negen extra F35-straaljagers gaat kopen

Het bericht ‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl