Tweedemonitor / Kamervraag / Een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de onafhankelijkheid van advocaten bij “zelfonderzoeken” en het verschoningsrecht.Een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de onafhankelijkheid van advocaten bij “zelfonderzoeken” en het verschoningsrecht.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06987

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de onafhankelijkheid van advocaten bij «zelfonderzoeken» en het verschoningsrecht (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam in de zaak tussen een oud-klokkenluider en een advocaat van SBM Offshore?1, 2, 3

Vraag 2

Hoe wenselijk acht u het dat, naar nu blijkt uit de uitspraak van het Hof, een advocaat zich mag beroepen op zijn verschoningsrecht als hij «onafhankelijk» fraudeonderzoek bij zijn cliënt verricht?

Vraag 3

Deelt u de opvatting van het Hof dat wanneer sprake is van fraudeonderzoek door advocaten het gevolg hiervan mogelijk kan zijn dat niet alle relevante informatie over het interne onderzoek en de onderliggende affaires boven tafel komen en dat dit gevolgen kan hebben voor de waarde van zulk onderzoek? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hoe kan volgens u een advocaat, die is ingehuurd als partijdige belangenbehartiger van een cliënt, onafhankelijke fraudeonderzoek doen naar diezelfde cliënt? Deelt u de opvatting van het Hof dat in zo’n situatie geen sprake kan zijn van onafhankelijk, extern onderzoek? Zo ja, welke consequenties wilt u daaraan verbinden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u het eens met de stelling van forensisch onderzoeker Arthur de Groot, dat: «advocaten aan containment kunnen doen en daarmee belastende informatie voor hun cliënten kunnen achterhouden, terwijl forensisch accountants dat absoluut niet mogen en zij aan veel strengere regels zijn gebonden», en dat hier nu precies het probleem zit van fraudeonderzoeken door advocaten? Zo nee, kunt u uitgebreid motiveren waarom niet?

Vraag 6

Hoe ziet u de toekomst van onderzoek door eigen advocaten, bijvoorbeeld bij verdenkingen van fraude en corruptie, voor zich? Geeft deze uitspraak van het Gerechtshof u aanleiding hier kritischer in te worden?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het beter zou zijn te stoppen met dit soort zelfonderzoeken, vanwege de risico’s die daaraan verbonden zijn voor de waarheidsvinding en de integriteit? Wat gaat u doen om daar voor te zorgen?


X Noot
1

Follow the Money, 23 april 2021, «Gerechtshof maakt gehakt van «onafhankelijk» fraudeonderzoek door advocaten», www.ftm.nl/artikelen/gerechtshof-verwerpt-onafhankelijkheid-fraudeonderzoek-advocaten

X Noot
2

Advocatenblad, 22 april 2021, «Hof: Advocaat mag zich als getuige op verschoningsrecht beroepen», https://www.advocatenblad.nl/2021/04/22/hof-advocaat-mag-zich-als-getuige-op-verschoningsrecht-beroepen/

X Noot
3

Rechtspraak, 20 april 2021, «ECLI:NL:GHAMS:2021:1091», https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:1091


Gerelateerd

Een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de onafhankelijkheid van advocaten bij “zelfonderzoeken” en het verschoningsrecht.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De verdenking van omkoping en corruptie bij Shell en het verschoningsrecht van bedrijfsjuristen

De documentaire ‘De laatste sociaal advocaten’

De zorgen om bedreigde advocaten

De ontbrekende verslaglegging van het volgen van advocaten in strafprocesdossiers

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht dat bedrijven zelf feitenonderzoek kunnen doen naar fraude en corruptie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl