Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Nieuwe deurwaarderswet brengt schuldenaars in problemen’Het bericht ‘Nieuwe deurwaarderswet brengt schuldenaars in problemen’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06902

Vragen van de leden Van Kent (SP) en Ceder (ChristenUnie) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Nieuwe deurwaarderswet brengt schuldenaars in problemen» (ingezonden 23 april 2021).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Nieuwe deurwaarderswet brengt schuldenaars in problemen»?1

Vraag 2

Hoe kan het dat mensen met schulden te weinig geld overhouden om van te leven door de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, die als doelstelling had om schuldenaars te beschermen?

Vraag 3

Hoe verklaart u dat er zoveel mis gaat bij de invoering van deze wet?

Vraag 4

Onderschrijft u de uitspraak van Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) dat het rekenen met fictieve woonlasten in 25 tot 40 procent van de dossiers leidt tot een vaak forse afname van het vrij te laten bedrag, waardoor een schuldenaar regelmatig niet rond kan komen?

Vraag 5

Bent u bereid met onmiddellijke ingang ervoor te zorgen dat er niet meer met fictieve woonlasten wordt gerekend maar met de reële woonlasten? Zo ja, hoe en wanneer kan dit geregeld worden? Zo nee, hoe gaat u dan garanderen dat mensen met schulden genoeg geld overhouden om van te leven?

Vraag 6

Welke aanpassingen aan het rekenmodel hebt u in voorbereiding voor mei? In hoeverre gaat dit voor een oplossing zorgen voor de gesignaleerde problemen?

Vraag 7

Wat is uw reactie op de uitspraak van jurist André Moerman van Schuldinfo.nl die zegt dat het probleem van een te lage beslagvrije voet door hoge woonlasten ook na mei blijft bestaan bij mensen die niet in een schuldtraject zitten, maar bij wie wel beslag is gelegd op het inkomen? Bent u bereid om ook voor deze groep mensen een oplossing te zoeken?

Vraag 8

Bent u bereid om met onmiddellijke ingang te garanderen dat mensen met schulden niet een lagere beslagvrije voet krijgen dan dat zij hadden voor 1 januari 2021?


X Noot
1

NOS, 22 april 2021, Nieuwe deurwaarderswet brengt schuldenaars in problemen | NOS

Indiener

Don Ceder (CU)

Bart van Kent (SP)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 20552 )

Publicatiedatum
23 April 2021Gerelateerd

Het bericht dat de nieuwe deurwaarderswet schuldenaars in problemen brengt

Het bericht ‘Nieuwe deurwaarderswet brengt schuldenaars in problemen’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het verrekenen van proceskosten met schulden van schuldenaars ten koste van rechtsbijstandsverleners

Schuldenaars onder schrikbewind

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl