Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel: ‘Krimpen voert inkomenstoets Wmo in’Het artikel: ‘Krimpen voert inkomenstoets Wmo in’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06774

Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel: «Krimpen voert inkomenstoets Wmo in» (ingezonden 22 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Krimpen voert inkomenstoets Wmo in»?1

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat de gemeente Krimpen aan de IJssel per 1 juli a.s. een inkomenstoets voor het recht op huishoudelijke hulp gaat invoeren, terwijl de in 2019 ingevoerde Wmo-abonnementstarieven juist tot doel hebben in een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp te voorzien?

Vraag 3

Bent u voornemens om de gemeente Krimpen aan de IJssel hierop aan te spreken, aangezien zij niet handelt in overeenstemming met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015? Zo nee, waarom niet? Kunt u ook toelichten waarom de gemeente Assen, dat eenzelfde actie ondernam, wel door u is gecorrigeerd en de gemeente Leusden tot op heden niet?

Vraag 4

Wat vindt u van het feit dat de gemeente met deze actie gevolg geeft aan de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de grenzen van de Wmo op te zoeken teneinde de kosten van de uitvoering behapbaar te houden?

Vraag 5

Hoe is in dit kader uw verstandhouding met de VNG, dat een belangrijke rol speelt bij het draagvlak creëren voor- en uitvoering geven aan de nieuwe abonnementstarieven?

Vraag 6

Heeft u in beeld wat het effect is van de invoering van een individuele gemeentelijke inkomenstoets voor de Wmo op de zorgkosten van de middeninkomens, die financieel zouden moeten worden ontlast met deze nieuwe regeling?

Vraag 7

Vindt u ook met dat een stapeling van inkomensafhankelijkheid bovenop ons progressieve belastingsysteem onwenselijk is en met name middeninkomens hard kan treffen?

Vraag 8

Deelt u het standpunt dat de zorgkosten voor middeninkomens met een langdurige zorgvraag zo laag mogelijk moet worden gehouden en dat dit doel te allen tijden moet worden gewaarborgd?

Vraag 9

Wat gaat u doen om de problemen van gemeenten met de Wmo-abonnementstarieven op te lossen en de zorgkosten van de middeninkomens met een langdurige zorgvraag te beschermen?


X Noot
1

Binnenlands Bestuur, 21 april 2021, «Krimpen voert inkomenstoets Wmo in» (https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/krimpen-voert-inkomenstoets-wmo-in.254416.lynkx)

Indiener

Ockje Tellegen (VVD)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 20522 )

Publicatiedatum
22 April 2021Gerelateerd

Het artikel: ‘Krimpen voert inkomenstoets Wmo in’

Een inkomenstoets bij jeugdhulp

Het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel

Het bericht 'Journalisten aangevallen bij kerkdiensten Urk en Krimpen: ‘Dit is een aantasting van de rechtsstaat''

Het bericht 'Medewerker PI Krimpen bewusteloos na aanval van gedetineerde'

Het gifterrein in Krimpen aan den IJssel

De tekorten aan budgetten in de Wmo en de jeugdzorg

De beantwoording van het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de twee rondetafelgesprekken over woonfraude

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl