Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Raad van State vreest dat uitstel tot afstel leidt bij kwaliteitsafspraken’Het bericht ‘Raad van State vreest dat uitstel tot afstel leidt bij kwaliteitsafspraken’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06249

Vragen van het lid Van der Woude (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Raad van State vreest dat uitstel tot afstel leidt bij kwaliteitsafspraken» (ingezonden 16 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Raad van State vreest dat uitstel tot afstel leidt bij kwaliteitsafspraken»?1

Vraag 2

Wanneer is precies het advies van de Raad van State over «het besluit de kwaliteitsbekostiging toe te voegen aan de lumpsum van hoger onderwijsinstellingen» aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gegeven?

Vraag 3

Waarom is het advies van de Raad van State over «het besluit de kwaliteitsbekostiging toe te voegen aan de lumpsum van hoger onderwijsinstellingen» destijds niet gedeeld met de Tweede Kamer en de Eerste Kamer?

Vraag 4

Waarom moet de Kamer via de publicatie in de Staatscourant op 12 april 2021 uitvinden dat dit advies van de Raad van State aan het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gegeven?

Vraag 5

Klopt de constatering van ScienceGuide dat het advies van de Raad van State over het besluit voor de Tweede Kamer is achtergehouden en dat de Kamer dus niet volledig is geïnformeerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dit verklaren? Klopt het dat u in het schriftelijke overleg van juni 2020 de vraag van de VVD-fractie «Hoe weten we achteraf dat dit geld daadwerkelijk besteed wordt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs?» niet heeft beantwoord?2 Kunt u hier alsnog antwoord op geven?

Vraag 6

Wat is uw reactie op het advies van de Raad van State? Bent u bereid om de kritiek van de Raad van State op de regeling serieus te nemen en in te grijpen wanneer er onvoldoende zicht is op de besteding van de kwaliteitsgelden?

Vraag 7

Welke instellingen hebben nog steeds geen goedkeuring voor hun kwaliteitsafspraken maar hebben door uw regeling wel de kwaliteitsbekostiging ontvangen? Welke instellingen hebben inmiddels een herstelplan ingediend?

Vraag 8

Deelt u de mening dat u het advies van de Raad van State op «het besluit de kwaliteitsbekostiging toe te voegen aan de lumpsum van hoger onderwijsinstellingen» wel met de Tweede Kamer en Eerste Kamer had moeten delen? Zo nee, waarom niet? Op welke wijze gaat u er nu voor zorgen dat alle instellingen zo snel als mogelijk voldoen aan de kwaliteitsafspraken, zodat studenten van deze instellingen ook daadwerkelijk kunnen profiteren van de vrijgekomen kwaliteitsgelden?

Vraag 9

Kunt u alle vragen afzonderlijk beantwoorden?


X Noot
1

ScienceGuide, d.d. 14 april 2021, «Raad van State vreest dat uitstel tot afstel leidt bij kwaliteitsafspraken», Raad van State vreest dat uitstel tot afstel leidt bij kwaliteitsafspraken – ScienceGuide

X Noot
2

Kamerstuk 31 288, nr. 848


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Raad van State vreest dat uitstel tot afstel leidt bij kwaliteitsafspraken’

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Gemeenten: uitstel nieuwe inburgeringswet teleurstellend’

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De arresten van het Hof van Justitie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl