Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat arbeidsmigranten onterechte kosten betalen voor huisvestingHet bericht dat arbeidsmigranten onterechte kosten betalen voor huisvesting

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05627

Vragen van de leden Wiersma en Koerhuis (beiden VVD) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat arbeidsmigranten onterechte kosten betalen voor huisvesting (ingezonden 9 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Honderden euro’s boven op de huur – ze dachten dat het zo hoorde»?1

Vraag 2

Klopt het dat de door NRC geschetste problemen niet zijn onderzocht door het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (commissie Roemer)? Zo ja, waarom is hiervoor gekozen? Zo nee, waarom maakt het eindrapport geen melding van woningbemiddelaars?

Vraag 3

Hoeveel woningen worden in Nederland via een tussenpersoon, zoals een woningbemiddelaar, aan arbeidsmigranten verhuurd?

Vraag 4

Hoeveel signalen zijn bekend bij de Inspectie SZW, de huurcommissie of andere instanties over het onterecht in rekening brengen van extra kosten bij huisvesting van arbeidsmigranten?

Vraag 5

Deelt u de analyse dat deze problemen deels ontstaan doordat arbeidsmigranten hun rechten niet kennen? In hoeverre heeft de verhuurder of tussenpersoon (woningbemiddelaar) een informatieplicht bij het afsluiten van een huurcontract? Welke informatievoorziening kan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Huurcommissie geven?

Vraag 6

Hoe gebruikelijk is het dat arbeidsmigranten bovenop hun huur nog een extra bedrag betalen? Heeft u contact met de uitzendbranche over deze praktijken en wat daarbij wel en niet toegestaan is?

Vraag 7

Klopt het dat een woningbemiddelaar die namens de verhuurder werkt überhaupt geen kosten in rekening mag brengen aan een huurder? Hoe vaak gebeurt dit alsnog?

Vraag 8

Op welke manier wordt op dit soort praktijken toezicht gehouden? Is hiervoor bijvoorbeeld aandacht binnen de Inspectie SZW of gemeenten?

Vraag 9

Deelt u de mening dat het toezicht op dit soort onoorbare praktijken versterkt moet worden? Zo ja, hoe geeft u hier invulling aan? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Huiseigenaren die arbeidsmigranten in kamertjes proppen

De gevolgen van arbeidsmigratie

Arbeidsmigranten in verloederde huizen

Arbeidsmigranten die een goudmijn zijn voor verhuurders

De gevolgen van arbeidsmigratie

Sociale ontwrichting als gevolg van arbeidsmigratie

De huisvesting van arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis

Het bericht dat een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl