Tweedemonitor / Kamervraag / Het verhoogde risico op Parkinson door het levenslange gebruik van melkproductenHet verhoogde risico op Parkinson door het levenslange gebruik van melkproducten

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05437

Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het verhoogde risico op Parkinson door het levenslange gebruik van melkproducten (ingezonden 7 april 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Verhoogde kans op ziekte van Parkinson door levenslang gebruik melkproducten»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat verschillende wetenschappelijke studies aangeven dat de levenslange consumptie van melkproducten een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson?2 3 4

Vraag 3

Kunt u uitsluiten dat dit verhoogde risico wordt veroorzaakt door resten van landbouwgif in de melk, die koeien via het voer binnenkrijgen? Zo ja, hoe meent u dan dat het verhoogde risico op Parkinson door melkconsumptie verklaard kan worden?

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat er geen maximale normen voor gifresten (Maximale Residu Limieten, MRL-en) zijn opgesteld voor gewassen die uitsluitend als veevoer bestemd zijn, zoals voederbieten, weidegras, kuilgras en snijmais?

Vraag 5

Wordt bij de toelating van landbouwgif voor de toepassing op veevoergewassen (ruwvoer en krachtvoer) rekening gehouden met de menselijke consumptie van de melk, vlees of eieren en de gezondheidseffecten op mensen daarvan, waaronder het risico op de ziekte van Parkinson?

Vraag 6

Kunt u bevestigen dat u in uw brief aan de Europese Commissie wel uw zorgen uit over het verhoogde risico op de ziekte van Parkinson door het gebruik van landbouwgif voor de toepasser (de landbouwer) en voor omwonenden van bespoten percelen, maar niet voor de consument van groente, fruit en melk? Heeft u hier zorgen over?5

Vraag 7

Indien de Europese Commissie besluit om de datavereisten voor neurologische aandoeningen (waarvan de ziekte van Parkinson er een is) voortaan standaard op te nemen in de toelatingsprocedure voor landbouwgif, geldt dit dan ook voor de blootstelling van consumenten aan het gif?

Vraag 8

Heeft u reeds een reactie ontvangen van de Europese Commissie op uw brief?

Vraag 9

Kunt u bevestigen dat het onderzoek van Buijs en Mantingh aantoont dat op veebedrijven met veel bestrijdingsmiddelen in het krachtvoer die gifresten in de regel ook in de mest worden teruggevonden?6

Vraag 10

Waarom heeft u Wageningen Environmental Research, in de evaluatie van het onderzoek van Buijs en Mantingh, niet opdracht gegeven om het aangetoonde verband tussen gifresten in krachtvoer en koeienmest en de afwezigheid van mestkevers te evalueren, zoals u schrijft in antwoord 16 op eerdere Kamervragen?7

Vraag 11

Kunt u bevestigen dat dit wel meegenomen zal worden in het empirische onderzoek dat uitgevoerd zal worden naar aanleiding van de motie van de leden Wassenberg en Graus (Kamerstuk 35 616, nr. 10)?

Vraag 12

Deelt u het inzicht dat wanneer er wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat resten van landbouwgif uit veevoer in mest terecht komen, het aannemelijk is dat deze resten ook in de melk terecht komen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13

Beaamt u dat de MRL-en voor landbouwgif voor de componenten van krachtvoer drastisch omlaag zouden moeten, zodat ze niet alleen niet schadelijk zijn voor koeien, maar ook voor het bodem- en mestleven en voor mensen die de melk consumeren? Zo ja, welke actie gaat u hiervoor ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 14

Beaamt u dat er MRL-en gesteld moeten worden voor ruwvoer? Zo ja, welke actie gaat u hiervoor ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 15

Deelt u het inzicht dat vanuit het voorzorgsprincipe alle soorten landbouwgif die momenteel op de markt zijn toegelaten direct een herbeoordeling zouden moeten doorstaan waarbij getest wordt op neurologische effecten? Zo nee, deelt u het inzicht dat hiermee een onverantwoord risico voor de volksgezondheid blijft voortbestaan?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 28 maart 2021, «Verhoogde kans op ziekte van Parkinson door levenslang gebruik melkproducten»

X Noot
2

The Lancet, november 2016, «The epidemiology of Parkinson's disease: risk factors and prevention» (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442216302307)

X Noot
3

American Scientist, mei-juni 2020, «The Rise of Parkinson's Disease» (https://www.americanscientist.org/article/the-rise-of-parkinsons-disease)

X Noot
4

Neurology, 4 juli 2017, «Intake of dairy foods and risk of Parkinson disease» (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5496517/)

X Noot
5

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 3943

X Noot
6

Buijs Agro-Services en WECF, april 2019, «Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven» (https://www.wecf.org/nl/wp-content/uploads/2019/10/onderzoek-mogelijke-relaties-afname-weidevogels-en-bestrijdingsmiddelen-2.pdf)

X Noot
7

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 2167

Indiener

Leonie Vestering (PvdD)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 20216 )

Publicatiedatum
7 April 2021Gerelateerd

Het verhoogde risico op Parkinson door het levenslange gebruik van melkproducten

Het verband tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson

Het niet vernieuwen van de toelating van het aan Parkinson-gerelateerde mancozeb

De ziekte van Parkinson en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Het bericht dat farmaceut Pfizer stopt met onderzoek naar medicatie voor Parkinson en Alzheimer

Levenslanggestraften

Het bericht ‘Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours’

Het bericht ‘Trillende handen, dementie, depressie: landbouwgif is zo onschuldig niet'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl