Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat bij het onderwijsplan misbruik en willekeur op de loer ligt.Het bericht dat bij het onderwijsplan misbruik en willekeur op de loer ligt.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05316

2021Z05316

(ingezonden 2 april 2021)

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media over het bericht dat bij het onderwijsplan misbruik en willekeur op de loer ligt.

1.

Wat is uw reactie op het artikel ‘Rekenkamer: bij onderwijsplan liggen misbruik en willekeur op de loer’ en de brief van de Algemene Rekenkamer (AR) waarin zij haar zorgen uit over het Nationaal Programma Onderwijs? 1) 2)

2.

Wat is uw reactie op het artikel geschreven door onderwijsbestuurder Jeroen Goes over het Nationaal Plan Onderwijs? Kunt u daarbij specifiek ingaan op alle punten die hij benoemt en bekritiseert uit de brief die hierover naar scholen is gegaan? 3)

3.

In hoeverre verwacht u dat de uitvoering van dit plan haalbaar is voor scholen gezien het strakke tijdspad terwijl de werkdruk al torenhoog is, en nu nog hoger in crisistijd? Bent u bereid dit tijdspad te verruimen? Zo nee, waarom niet?

4.

Op welke wijze gaat u invulling geven aan de aandachtspunten van de AR, namelijk duidelijk maken wat het beoogde maatschappelijk doel is en vooraf bepalen welke informatie over resultaten en uitgaven nodig is in overleg met onderwijsinstellingen en de Kamer? Op welke termijn kan de Kamer de uitwerkingen hiervan tegemoet zien?

5.

Bent u het eens met de AR dat bij lumpsumsystematiek ook gestandaardiseerde verantwoording door scholen zelf met uniforme informatie hoort? Bent u bereid deze voorwaarde te stellen voor het Nationaal Programma Onderwijs? Kunt u uw antwoorden toelichten?

6.

Welke concrete en meetbare doelen heeft u nu al gesteld ten aanzien van het Nationaal Programma Onderwijs, zodat achteraf gecontroleerd kan worden of het geld goed is besteed of niet?

7.

Deelt u de mening dat de coronacrisis de achterstanden en de kansenongelijkheid in het onderwijs alleen maar hebben vergroot en incidenteel geld daarvoor niet (alleen) de oplossing is, maar er ook structureel meer geld geïnvesteerd moet worden in het onderwijs zoals een meerderheid van de schoolleiders ook graag wil? Kunt u uw antwoord toelichten?

  • NRC, 31 maart 2021, 'Rekenkamer: bij onderwijsplan liggen misbruik en willekeur op de loer', Rekenkamer: bij onderwijsplan liggen misbruik en willekeur op de loer – NRC
  • Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 211
  • (16) De 8.500.000.000 euro van Slob | LinkedIn


Gerelateerd

Het bericht dat bij het onderwijsplan misbruik en willekeur op de loer ligt.

Het Coronavirus

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Spionnen op de loer: “vooral China aast op vaccinkennis”’.

De arresten van het Hof van Justitie

Non-consensuele naaktbeelden en pornografie, kinder- en wraakporno op pornosites

Het bericht ‘Willekeur van coronaregels ondermijnt het vertrouwen’ en ‘Advocaten roepen mensen op: kom in verzet tegen coronaboete’.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl