Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Veehouderij schrikt van vondst giftige schimmel in partij veevoer’Het bericht ‘Veehouderij schrikt van vondst giftige schimmel in partij veevoer’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05309

2021Z05309

(ingezonden 2 april 2021)

Vragen van het lid De Groot (D66) aan de minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Veehouderij schrikt van vondst giftige schimmel in partij veevoer’ 

 • Bent u bekend met het artikel ‘Veehouderij schrikt van vondst giftige schimmel in partij veevoer’ waarin kenbaar wordt gemaakt dat aflatoxine is gevonden in veevoer? 1)
 • Wat is de reden dat pas na een maand deze besmetting aan het licht is gekomen en op welke manier is dit uiteindelijk toch gevonden?
 • Hoeveel voer is sinds het incident geleverd aan Nederlandse melkveehouders?
 • Binnen hoeveel uur zijn de betrokken melkveebedrijven geblokkeerd?
 • Hoe wordt geïmporteerd voer gecontroleerd op giftige stoffen? En op welke manier worden exportcertificaten van geïmporteerd voer gecontroleerd?
 • Klopt het dat exportcertificaten waarin analyserapporten uit landen van herkomst niet altijd betrouwbaar zijn? Zo ja, hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?
 • Klopt het dat de besmette mais uit Frankrijk is geïmporteerd? En in welke risicogroep is dit herkomstland ingedeeld als het aankomt op aflatoxine (hoog-, midden- of laagrisicoherkomstland)?
 • Wat wordt met het besmette geblokkeerde voer gedaan?
 • Op grond van welke wetgeving oordeelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat met verdunning van melk afkomstig van koeien die gevoerd zijn met besmet voer geen gevaar voor de volksgezondheid is geweest? Welke normen hanteert de NVWA hierbij?
 • Zit de controle op aflatoxine ook in het Nationaal Plan Diervoeders? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
 • Zijn verhogingen van aflatoxine geconstateerd uit de dagelijkse monitoring van melk? Zo ja, wat is er met deze resultaten gebeurd?
 • Kunt u een tijdlijn geven met de gebeurtenissen, wanneer welk feit geconstateerd werd en welke acties zijn ondernomen? Zo nee, waarom niet?

1) Noordhollands Dagblad, 31 maart 2021, ‘Veehouderij schrikt van vondst giftige schimmel in partij veevoer’ (Veehouderij schrikt van vondst giftige schimmel in partij ve... - Noordhollands Dagblad)

Indiener

Tjeerd de Groot (D66)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 19720 )

Publicatiedatum
2 April 2021Gerelateerd

Het bericht ‘Veehouderij schrikt van vondst giftige schimmel in partij veevoer’

Het gebrek aan maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s van de geitenhouderij

De zienswijze ‘Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij’ van de Raad voor Dieraangelegenheden

Het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen

Het bericht dat huizen met gebreken, zoals schimmel, vooral huurhuizen zijn en niet elke huurder ermee naar de huurcommissie kan

Giftige dampen aan boord van vliegtuigen

De met perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) enperfluoroctaanzuur (PFOA) verontreinigde grond bij Schiphol

Het vloeren van een Groningse video-vondst door de Europese omroep

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl