Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Dubieuze investeringen van Nederlandse pensioenuitvoerders in Myanmar’Het bericht ‘Dubieuze investeringen van Nederlandse pensioenuitvoerders in Myanmar’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05194

Vragen van de leden Van Weyenberg en Sjoerdsma (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Dubieuze investeringen van Nederlandse pensioenuitvoerders in Myanmar» (ingezonden 31 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Dubieuze investeringen van Nederlandse pensioenuitvoerders in Myanmar»?1

Vraag 2

Bent u het ermee eens dat het zeer ongewenst is dat het regime in Myanmar wordt ondersteund met Nederlands pensioengeld?

Vraag 3

Kunt u zich erin vinden dat het voor veel pensioendeelnemers enorm wrang is om te zien dat hun geld wordt geïnvesteerd in bedrijven die ondemocratische en mensonterende doelen ondersteunen?

Vraag 4

Is het überhaupt mogelijk voor pensioenfondsen om in bedrijven te investeren in de regio van Myanmar en daarbij de bedrijven die gelieerd zijn aan de Myanmarese legertop te vermijden? Of betekent dit dat pensioenfondsen volledig moeten afzien van investeringen in deze bedrijven?

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat de inspanningen van de pensioenfondsen om te voorkomen dat met Nederlands pensioengeld het buitenlands regime wordt ondersteund ernstig tekortschieten?

Vraag 6

Bent u bereid de pensioenuitvoerders hierop aan te spreken en hen ertoe aan te zetten zich terug te trekken uit financieringsstromen die het legerregime in Myanmar op enige manier zouden kunnen ondersteunen?

Vraag 7

Bent u het ermee eens dat deze casus onderstreept dat democratisering van de pensioenfondsen, waardoor deelnemers inspraak krijgen in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen, wenselijk is?

Vraag 8

Op welke manier zou op korte termijn inspraak van deelnemers in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen kunnen worden vormgegeven? Staat u ervoor open hiertoe stappen te ondernemen?


X Noot
1

Volkskrant.nl, 30 maart 2021, «Dubieuze investeringen van Nederlandse pensioenuitvoerders in Myanmar» (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dubieuze-investeringen-van-nederlandse-pensioenuitvoerders-in-myanmar~b34e978b/).

Indiener

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Steven van Weyenberg (D66)


Gericht

Stef Blok (VVD)

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 20162 )

Publicatiedatum
31 Maart 2021Gerelateerd

Het bericht ‘Dubieuze investeringen van Nederlandse pensioenuitvoerders in Myanmar’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Recente berichtgeving omtrent het Marginal da Corimba-project in Angola

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht ‘Particuliere beleggers slepen notarissen voor de rechter vanwege rol in dubieuze grondhandel’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl