Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Statement of the Members of the European Council’Het bericht ‘Statement of the Members of the European Council’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05062

Vragen van de leden Kuiken (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en Leijten (SP) aan de Minister-President over het bericht «Statement of the Members of the European Council» (ingezonden 29 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Statement of the Members of the European Council» naar aanleiding van de Europese Raad van 25 maart jl.?1

Vraag 2

Hoe rijmt u het besluit van de Europese Raad om de Raad van de Europese Unie te vragen te werken aan een mandaat voor de modernisering van de douane-unie met Turkije met uw uitspraken in het debat over de Europese Top op 24 maart jl. dat er «...geen besluiten voor bij de Europese Raad om de douane-unie te moderniseren ...» liggen en dat de «... discussie hierover nog niet is gestart ...»?2

Vraag 3

Wat is er volgens u in positieve zin veranderd sinds de Raadsconclusies uit juni 2018 waarin de positie werd vastgesteld dat de douane-unie met Turkije alleen kan worden gemoderniseerd mits er verbeteringen op het gebied van mensenrechten plaatsvinden?3

Vraag 4

Deelt u de mening dat gezien de recente uittreding van Turkije uit het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Istanbul-Conventie) en de pogingen de politieke partij HDP te verbieden stappen richting de modernisering van de douane-unie een verkeerd signaal is en een klap in het gezicht van democraten in Turkije?4 5

Vraag 5

Bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn er bij uw Europese ambtsgenoten op aan te dringen dat er pas sprake kan zijn van modernisering van de douane-unie als er verbeteringen zijn op het gebied van mensenrechten in Turkije? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid om persoonlijk contact op te nemen met uw Turkse ambtsgenoot om uw zorgen over de recente ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten, en specifiek de ontwikkelingen op het gebied van vrouwenrechten en de pogingen tot het verbieden van de HDP, over te brengen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Europese Raad, «Statement of the Members of the European Council», 25 maart 2021, https://www.consilium.europa.eu/media/48976/250321-vtc-euco-statement-en.pdf

X Noot
2

Handelingen II, vergaderjaar 2020–2021, nr. 61, debat over de Europese Top op 25 en 26 maart, gehouden op 24 maart 2021, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/f8b7076f-cf28-4f3f-9113-0c5640715bf9.

X Noot
3

Raad van de Europese Unie, «Raadsconclusies Enlargement and Stabilisation and Association Process», 26 juni 2018, https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf.

X Noot
4

NOS, «Turkije stapt uit Istanbul-verdrag, dat geweld tegen vrouwen bestrijdt», 21 maart 2021, https://nos.nl/l/2373347.

X Noot
5

NOS, «Turkije vraagt rechter om pro-Koerdische partij te verbieden», 17 maart 2021, https://nos.nl/l/2373057.


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl