Tweedemonitor / Kamervraag / De bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met betrekking tot de aanpak van stalbrandenDe bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met betrekking tot de aanpak van stalbranden

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04981

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met betrekking tot de aanpak van stalbranden (ingezonden 25 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Overheid doet te weinig om stalbranden te voorkomen»?1

Vraag 2

Kunt u, vooruitlopend op de door u aangekondigde uitgebreide reactie, antwoord geven op de volgende vragen?

Vraag 3

In hoeverre beschouwt u de aanpak van stalbranden tot op heden als effectief?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat de branche en de overheid te weinig prioriteit schenken aan de aanpak van stalbranden?2

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat het omkomen van 130.000 stuks pluimvee of 7.000 varkens bij een stalbrand als een acceptabel risico wordt beschouwd?

Vraag 6

Kunt u bevestigen dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de OVV hebben aangegeven dat zij geen reden zien om aanvullende regels te stellen om de stalbrandveiligheid te verbeteren?

Vraag 7

Hoe denkt u over de aanbeveling van de OVV om wettelijke grondslagen te creëren die ervoor zorgen dat brandveiligheid een volwaardige positie krijgt ten opzichte van andere waarden en belangen?

Vraag 8

Hoe denkt u over de aanbevelingen van de OVV om compartimentering en jaarlijkse brandveiligheidsinspecties verplicht te stellen en een maximum te stellen aan het aantal dieren per compartiment?

Vraag 9

Bent u bereid om met andere ministeries te onderzoeken welke wettelijke eisen op andere beleidsterreinen brandveilige huisvesting van landbouwdieren belemmeren, en hierbij specifiek te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot bestaande stallen?

Vraag 10

Wat is uw reactie op de constatering van de OVV dat de kosten voor veehouders en de veehouderijsector de doorslag hebben gegeven bij discussies over aanvullende regelgeving ter verbetering van de brandveiligheid van stallen?

Vraag 11

Deelt u de mening dat het vrijblijvende karakter van maatregelen ter verbetering van de brandveiligheid met onmiddellijke ingang dient te verdwijnen?


X Noot
1

website NU.nl, 24 maart 2021, «Overheid doet te weinig om stalbranden te voorkomen», https://www.nu.nl/binnenland/6123731/overheid-doet-te-weinig-om-stalbranden-te-voorkomen.html

X Noot
2

Onderzoeksraad voor Veiligheid, «Stalbranden», Stalbranden – Onderzoeksraad


Gerelateerd

De bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met betrekking tot de aanpak van stalbranden

Het onderzoeksrapport van Investico over stalbranden

Het bericht ‘Toename stalbranden: sinds 2012 één miljoen dieren in vlammen op, Megastallen verhogen brandrisico door soepele bouwregels’

Het bericht dat er weer 30.000 kippen zijn gestorven bij een stalbrand op een bedrijf waar eerder al 80.000 kippen omkwamen door brand

De toegezegde brief over stalbranden

De wijze waarop de minister van Infrastructuur en Waterstaat om zal gaan met de constateringen van de Omgevingsraad Schiphol in haar toekomstige luchtvaartbeleid.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De NVWA en vervolgonderzoeken naar onveilige cv-ketels

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl