Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de startersregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) pas medio mei open zal gaanHet bericht dat de startersregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) pas medio mei open zal gaan

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04891

Vragen van het lid Aartsen (VVD) aan de Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de startersregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) pas medio mei open zal gaan (ingezonden 24 maart 2021).

Vraag 1

Bent u zich ervan bewust dat er een grote groep ondernemers is die nu al bijna een jaar lang geen euro aan steun zoals TVL en Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) heeft ontvangen vanwege ontbrekende omzet in de referentieperiode terwijl ze al maanden gesloten zijn?

Vraag 2

Kunt u de situatie van deze ondernemers eens duiden?

Vraag 3

Herinnert u zich de toezegging gedaan aan de Kamer dat de speciale TVL-regeling voor ondernemers die zijn ingeschreven tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 open zou gaan in april of mei?

Vraag 4

Deelt u de mening dat gezien het feit dat deze groep nog nul euro aan steun heeft ontvangen, de uitvoering van deze regeling een topprioriteit zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat is de reden dat de startersregeling niet begin april open gaat voor deze groep ondernemers die al meer dan een jaar wacht op steun?

Vraag 6

Wat heeft u gedaan om de uitvoering van deze regeling te versnellen?

Vraag 7

Wat is er nodig om deze regeling eerder open te stellen dan medio mei?

Vraag 8

Klopt het dat er nog geen pre-notificatie naar de Europese Commissie is verstuurd voor deze startersregeling? Wat is hier de reden van?

Vraag 9

Wat is de reden dat de startersregeling niet het vierde kwartaal van 2020 gaat vergoeden? Bent u voornemens om dit toch wel te doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Heeft u juridisch advies ingewonnen over het besluit om het vierde kwartaal van 2020 voor startende ondernemers niet te vergoeden? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen? Zo ja, hoe verhoudt deze beslissing zich tot het gelijkheidsbeginsel waarbij de overheid ernaar moet streven om gelijke gevallen zo veel als mogelijk gelijk te behandelen?

Vraag 11

Kun u aangeven welk perspectief er kan worden geboden aan ondernemers die onder de startersregeling vallen, maar die nog geen geld hebben ontvangen?

Vraag 12

Kunt u deze vragen los van elkaar beantwoorden?

Vraag 13

Kunt u deze vragen voor 1 april 2021 beantwoorden?


Gerelateerd

Het bericht dat de startersregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) pas medio mei open zal gaan

De passage in de Kamerbrief nr. 2021D05706 waarin staat dat ondernemers tot eind maart moeten wachten tot zij TVL kunnen aanvragen vanwege het feit dat de Europese Commissie dan pas haar goedkeuring heeft gegeven.

Fraude met tegemoetkoming vaste lasten-subsidie

Het bericht ‘ Nauwelijks coronasteun voor startende ondernemers: 'Ik hou het nog drie maanden vol'’

De uitspraak van het College van Beroep voor Bedrijfsleven (CBB) die ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen de afwijzing van coronasteun in het gelijk heeft gesteld

De oplopende vaste lasten

Problemen die ondernemers ervaren bij het lopende steun- en herstelpakket.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl