Tweedemonitor / Kamervraag / De geitenhouderij en het leed van geitenbokjesDe geitenhouderij en het leed van geitenbokjes

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04676

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de geitenhouderij en het leed van geitenbokjes (ingezonden 17 maart 2021).

Vraag 1

Heeft u inmiddels het rapport «Welzijn geitenbokken in beeld» van Eyes on Animals gelezen, zoals u heeft toegezegd tijdens het meest recente Kamerdebat op 8 december 2020 over dieren in de veehouderij?12

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat in 2020 naar schatting 80 tot 90% van de geitenbokjes één week na de geboorte al naar de slacht is afgevoerd, doordat het overschot aan geitenbokjes als gevolg van de coronacrisis groter was dan ooit?3

Vraag 3

Klopt het dat het vlees van bokjes van slechts één week oud voor een groot deel naar de destructie gaat? Zo nee, wat gebeurt er dan met hun vlees? Zo ja, wat vindt u ervan dat zulke jonge dieren worden gefokt, geboren en geslacht om tenslotte naar de destructie te worden afgevoerd?

Vraag 4

Klopt het dat transporten van slechts één week oude bokjes wel 6 tot 8 uur kunnen duren omdat er bij verschillende melkgeitenbedrijven dieren worden opgehaald en klopt het dat door de lange onthouding van melk, veel bokjes verzwakt zijn bij aankomst? Wat gaat u eraan doen om een halt toe te roepen aan dit gesleep met piepjonge bokjes?

Vraag 5

Klopt het dat kostbare biest, die essentieel is voor de afweer van een pasgeboren zoogdier, in de melkgeitenhouderij vaak naar de vrouwelijke geitenlammetjes gaat en niet naar de mannelijke bokjes omdat deze toch geslacht worden?

Vraag 6

Hoe sluit u uit dat geitenhouders, om de kosten voor de afvoer van bokjes naar het slachthuis te voorkomen, ervoor kiezen om de jonge dieren op het bedrijf te laten sterven?4

Vraag 7

Kunt u bevestigen dat ook na de wijziging van de identificatie & registratie (I&R) regeling voor melkgeitenhouderijen die sinds 1 december 2020 geldt, nog steeds geen zicht is op de sterfte van geitenlammetjes in de eerste week, terwijl bokjes aan wie biest wordt onthouden juist vaak in hun eerste levensweek sterven?

Vraag 8

Bent u bereid om de registratieplicht te vervroegen naar maximaal drie dagen na de geboorte, zodat er een completer beeld ontstaat van de sterfte en wantoestanden zoals het onthouden van biest beter aan het licht komen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Hoe is het toezicht op de verplichting om geitenlammetjes binnen zeven dagen na de geboorte te registreren vormgegeven en wordt hierbij gecontroleerd of het aantal geboortemeldingen realistisch is en of er evenveel vrouwelijke als mannelijke geitenlammetjes worden geregistreerd?

Vraag 10

Kunt u bevestigen dat de huidige stallen voor zowel melkgeiten als jongvee geen klimmogelijkheden of verhoogde rustplaatsen bieden terwijl dit onlosmakelijk verbonden is met het natuurlijk gedrag en behoefte van deze dieren?

Vraag 11

Klopt het dat tot nu alle subsidieaanvragen op grond van de subsidieregeling voor brongerichte verduurzaming van stallen (Sbv) vanuit de geitenhouderij voor stalsystemen met stro zijn afgewezen en dat wel subsidie is toegekend voor een nieuwbouwstal waarbij de geiten hun leven zullen moeten slijten op een hardhouten roostervloer?5

Vraag 12

Vindt u het een wenselijke ontwikkeling als geiten in de toekomst uitsluitend worden gehouden in stallen met hardhouten roostervloeren om op die manier de uitstoot van ammoniak te beperken? Zo ja, kunt u dit toelichten?

Vraag 13

Vindt u het te verantwoorden dat de overheid hiermee het afpakken van stro van geiten stimuleert en subsidieert? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat u doen om hier een einde aan te maken?

Vraag 14

Vindt u het überhaupt wenselijk om subsidie te verlenen voor een nieuwbouwstal voor geiten, gezien de gezondheidsrisico’s die de geitenhouderij oplevert voor omwonenden in een straal van twee kilometer, waarbij experts spreken van een nieuwe zoönose? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat u doen om hier een einde aan te maken?6

Vraag 15

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


X Noot
1

Website Eyes on Animals, november 2020, «Welzijn geitenbokken in beeld, de omgang met bokken op het melkgeitenbedrijf, tijdens transport en tijdens de slacht», https://www.eyesonanimals.com/wp-content/uploads/2020/11/20201130-EonA-Rapport-welzijn-geitenbokken.pdf.

X Noot
2

VAO Dieren in de veehouderij, 08-12-2020, VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10) | Tweede Kamer der Staten-Generaal.

X Noot
3

Website Investico, 26 mei 2020, «Geitenbokjes veel te vroeg naar de slacht (geannoteerd verhaal)», https://www.platform-investico.nl/artikel/geitenbokjes-veel-te-vroeg-naar-de-slacht-geannoteerd-verhaal/.

X Noot
4

Website Eyes on Animals, november 2020, «Welzijn geitenbokken in beeld, de omgang met bokken op het melkgeitenbedrijf, tijdens transport en tijdens de slacht», https://www.eyesonanimals.com/wp-content/uploads/2020/11/20201130-EonA-Rapport-welzijn-geitenbokken.pdf.

X Noot
5

Vakblad Geitenhouderij, 18 februari 2021, «Eén aanvraag goedgekeurd, Sbv opnieuw open», Eén aanvraag goedgekeurd, Sbv opnieuw open – Geitenhouderij (vakbladgeitenhouderij.nl).

X Noot
6

Website Follow the Money, 3 februari 2021, «Groei intensieve veehouderij leidt tot nieuwe dier-op-mens-ziekten», Groei intensieve veehouderij leidt tot nieuwe dier-op-mens-ziekten – Follow the Money – Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl).

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 19910 )

Publicatiedatum
17 Maart 2021Gerelateerd

De geitenhouderij en het leed van geitenbokjes

Het gebrek aan maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s van de geitenhouderij

Het lot van geitenbokjes

De voorgenomen uitbreiding van een geitenhouderij in Hurwenen

Beperking van de geitenhouderij

De excuses en schadevergoeding voor slachtoffers van Zusters van de Goede Herder

Het ondeskundig doden en de daardoor veroorzaakte lijdensweg voor de grote grazers van Stichting Taurus.

Gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor omwonenden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl