Tweedemonitor / Kamervraag / Recht op reparatie van apparatuurRecht op reparatie van apparatuur

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04407

2021Z04407

(ingezonden 10 maart 2021)

Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van Eijs (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over recht op reparatie van apparatuur

  • Kent u het bericht ‘Recht op reparatie van apparatuur komt steeds dichterbij’? 1)
  • Bent u ervan op de hoogte dat de aanschaf van ‘spullen’ ,conform onderzoek van CE Delft, op nummer één staat in de klimaatimpact van de gemiddelde consument? Deelt u het standpunt dat reparatie een veel prominentere plek moet krijgen in de circulaire economie en de trits 'reduce-reuse-recycle' altijd moet worden aangevuld met ‘repair’?
  • Deelt u het beeld van reparateurs van het Repair Café dat repareren duur en onaantrekkelijk blijft, ondanks de verschillende aanpassingen in de op 1 maart 2021 van kracht geworden Europese verordening uit de Ecodesign-richtlijn?
  • Klopt het dat vrijwillige reparateurs minder toegang hebben tot informatie en reserveonderdelen om apparaten te repareren? Bent u bereid om vrijwillige reparateurs niet te beperken in informatievoorziening en toegang tot reserveonderdelen om de door u genoemde onevenredige belemmeringen te voorkomen? 2)
  • Klopt het dat de stichting Repair Café, ondanks het aangenomen amendement-Dik-Faber/Van Eijs (Kamerstuk 35300 XII, nr. 10) waarin gehint wordt op langjarige, structurele financiering, niet jaarlijks gefinancierd wordt?
  • Kunt u onderzoeken hoe de reparatiecafés als onderdeel van de essentiële reparatie-infrastructuur kunnen worden ondersteund zonder dat Europese regels betreffende staatssteun worden overtreden? Zo nee, kunt u in overleg treden met de Europese instanties om ervoor te zorgen dat stichtingen ten behoeve van reparatie blijvend ondersteund kunnen worden?

1) FD, 28 februari 2021, Recht op reparatie van apparatuur komt steeds dichterbij

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 3460


Gerelateerd

Recht op reparatie van apparatuur

De Ecodesignrichtlijn en de reparatie-infrastructuur in Nederland.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Kwetsbaarheden in de cybersecurity van scanners in de Rotterdamse haven

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl