Tweedemonitor / Kamervraag / Het nieuws dat varkens overleden bij een val in een gierputHet nieuws dat varkens overleden bij een val in een gierput

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04352

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het nieuws dat varkens overleden bij een val in een gierput (ingezonden 9 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Tientallen varkens vallen door vloer en belanden in gierput, aantal overleden»?1

Vraag 2

Bent u bereid om na te gaan wat de oorzaak is geweest van de vloerverzakking bij het betreffende bedrijf in Nunspeet?

Vraag 3

Hoe wordt bij inspecties van veehouderijen gecontroleerd op de veiligheid van stalvloeren, hoe vaak vinden deze inspecties gemiddeld plaats en hoeveel fte is hiervoor in totaal beschikbaar?

Vraag 4

Bent u bereid om in aanvulling op uw onderzoek naar de veiligheid van emissiearme vloersystemen in de melkveehouderij tevens een risico-inventarisatie op te stellen voor andere veelvoorkomende vloersystemen in de veehouderij?2

Vraag 5

Wat is uw reactie op de bevindingen van Varkens in Nood, dat onder meer vaststelde dat de brandweer in 2019 bijna vijf keer per week moest uitrukken voor meldingen van dieren die in mestputten belandden?3

Vraag 6

Kunt u per diercategorie registreren hoe vaak veiligheidsdiensten uitrukken voor meldingen omtrent dieren die door stalvloeren zakken of anderszins gewond raken bij incidenten met veehouderijvloeren, zowel bij emissiearme als bij «gangbare» stalvloersystemen?

Vraag 7

Deelt u de mening dat diervriendelijke alternatieven zoals vrije uitloop, uitwendige mogelijkheden voor mestopslag en weidegang minder risico’s voor het dierenwelzijn met zich meebrengen dan het geval is bij reguliere huisvesting in stallen? Zo ja, bent u bereid om hier rekening mee te houden bij de uitvoering van de motie-Futselaar (Kamerstuk 28 286, nr. 1162) die vraagt om het stellen van verbeteringen van het dierenwelzijn en de brandveiligheid als harde voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv)?4


X Noot
1

NU.nl, 6 maart 2021, «Tientallen varkens vallen door vloer en belanden in gierput, aantal overleden», https://www.nu.nl/dieren/6120345/tientallen-varkens-vallen-door-vloer-en-belanden-in-gierput-aantal-overleden.html

X Noot
2

Kamerbrief 5 maart 2021 (2021Z04232), Onderzoek veiligheid emissiearme vloeren | Tweede Kamer der Staten-Generaal

X Noot
3

Website Varkens in Nood, juni 2020, «Dieren in de put, Instortende stalvloeren, stalbranden, explosies, giftige dampen en stikstof – mestkelders zijn levensgevaarlijk voor mens, dier en natuur», Dieren in de put: laat ze niet in de stront zakken! | Varkens in Nood

X Noot
4

Kamerstuk 29 383, nr. 357


Gerelateerd

Het nieuws dat varkens overleden bij een val in een gierput

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Misleidende kindermarketing door de vee-industrie

Het niet naleven van het hitteprotocol voor dierentransporten door de veehouderij

De stalbrand in Biezenmortel waarbij zeker 2500 varkens zijn omgekomen en over het lot van de varkens die de brand in hun stal hebben overleefd

Ziekmakende giftige dampen in varkensstallen en het aanhoudende gedogen daarvan

Het aantal gehouden varkens in Nederland over fraude met dierproductierechten van varkens

Dieren die verdrinken in hun eigen mest

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl