Tweedemonitor / Kamervraag / Het antwoord op eerdere schriftelijke vragen en de uitzending van Argos ‘Spraakverwarring in de spreekkamer’Het antwoord op eerdere schriftelijke vragen en de uitzending van Argos ‘Spraakverwarring in de spreekkamer’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03279

2021Z03279

(ingezonden 17 februari 2021)

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister voor Medische Zorg over het antwoord op eerdere schriftelijke vragen en de uitzending van Argos ‘Spraakverwarring in de spreekkamer’

1. Herinnert u zich de antwoorden op schriftelijke vragen over het belang van professionele tolken in de zorg? 1)

2. Kent u de uitzending van Argos d.d. zaterdag 13 februari jl. ‘Spraakverwarring in de spreekkamer’? 2)

3. Kunt u aangeven of de ‘Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg’, die conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt voor de volle breedte van de zorg, bij de verschillende sectoren voldoende bekend is en wordt nageleefd?

4. Wanneer is voorzien dat de doorontwikkeling van deze kwaliteitsnorm, te weten de kwaliteitsstandaard Taalbarrières, gereed is en wordt ingeschreven in het Register van Zorginstituut Nederland? Wanneer is er duidelijkheid of deze kwaliteitsstandaard passend is binnen de (juridische) kaders van het Register? Wat kunt u vanuit uw rol doen om de inschrijving van deze kwaliteitsstandaard te bespoedigen?

5. Kunt u aantonen dat een vergoeding voor taaltolken verdisconteerd is in een generieke opslag op de Diagnose Behandel Combinatie (DBC’s) GGZ? Geldt dit volgens u ook voor andere zorgsectoren dan de GGZ?

6. Is het u bekend dat de genoemde oplossing (waarbij zorgaanbieders die meer kosten maken voor tolken dan in de reguliere tarieven is meegenomen, maatwerkafspraken moeten maken met de zorgverzekeraar) niet passend is voor kleinere zorgaanbieders? En dat daardoor mensen worden beperkt in de keuze voor een zorgaanbieder en onnodige verwijzing naar specialistische zorgaanbieders plaatsvindt?

7. Bent u bereid om met het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit in gesprek te gaan over de genoemde knelpunten? Zo nee, op welke wijze bent u dan bereid ervoor zorgen dat deze knelpunten worden opgelost?

1) Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 1491

2) Argos, 6 februari 2021, 'Spraakverwarring in de spreekkamer' Spraakverwarring in de spreekkamer - Argos - Human - VPRO


Gerelateerd

Het antwoord op eerdere schriftelijke vragen en de uitzending van Argos ‘Spraakverwarring in de spreekkamer’

De toename van dakloosheid door de kostendelersnorm

Spanningen en mogelijke integriteitskwesties in de vakbond van justitieambtenaren

Onderdekse arbeidsomstandigheden op riviercruiseschepen

Het bericht in het programma Argos dat onbevoegd personeel van hulpmiddelenfabrikanten in de operatiekamers van ziekenhuizen meehelpen bij operaties

Het bericht dat fabrikanten van bekkenbodemmatjes aanwezig zijn in de operatiekamers

De aanhoudende klachten rond laag frequent geluid bij windturbines

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl