Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het metropakket MRA een serieuze optie is voor financiering uit Nationaal Groeifonds.Het bericht dat het metropakket MRA een serieuze optie is voor financiering uit Nationaal Groeifonds.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03155

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de herindeling van het luchtruim en de aansluitroutes van Lelystad Airport (ingezonden 15 februari 2021).

Vraag 1

Herinnert u zich dat u in antwoord op schriftelijke vragen d.d. 30 oktober 2019 hebt toegezegd: «In het traject van de luchtruimherziening zijn bestaande routes geen uitgangspunt; dat geldt derhalve ook voor de routes van en naar Lelystad Airport»?

Vraag 2

Herinnert u zich dat u in het debat van 18 december 2018 hebt toegezegd: «Bij de luchtruimherziening kunnen alle varianten weer bekeken worden, zoals ik al zei. Op voorhand zijn de B+-routes daarbij niet een uitgangspunt vooraf»?

Vraag 3

Herinnert u zich dat u in het debat van 18 december 2018 hebt toegezegd: «Bij de luchtruimherziening gaan we uiteraard verschillende varianten bekijken. Dan zal ook bekeken worden of het uitvliegen via IJsselmeerroutes in een andere situatie wel mogelijk zou zijn»?

Vraag 4

Klopt het dat de adjunct-directeur van het project Luchtruimherziening tegenover de provinciale staten in Gelderland op 3 februari jl. heeft gemeld dat het B+-concept voor Lelystad Airport als uitgangspunt dan wel als startpunt wordt genomen?

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat, met de luchtruimherziening, het aanpassen van het militaire luchtruim en het eerder toegezegde loslaten van de noninterferentie-eis, alle opties voor routes weer openliggen en dat de B+-routes niet als uitgangspunt dienen te worden genomen, zoals door u toegezegd in 2018 en 2019?

Vraag 6

Bent u bereid om, nu het luchtruim geheel herzien wordt, ook uitvliegen over het IJsselmeer serieus als optie mee te nemen, zoals toegezegd in 2018?

Vraag 7

Bent u het ermee eens dat, nu het luchtruim wordt herzien, de milieueffectrapportage (MER) voor Lelystad Airport meer en nieuwe alternatieven redelijkerwijs in beschouwing dient te nemen? Bent u bereid meer en nieuwe alternatieven te laten onderzoeken, zoals bedoeld in artikel 7.23 Wet milieubeheer?

Vraag 8

Indien u daar niet toe bereid bent, in welke fase is het luchtruim zodanig herzien en op welk moment bent u van plan om meer en nieuwe alternatieven wél in beschouwing te nemen, zoals u wettelijk verplicht bent te doen?

Vraag 9

Bent u bereid om in het project luchtruimherziening ook mee te nemen hoe het optimale luchtruim voor Schiphol eruitziet in het geval dat Lelystad Airport niet open zou gaan?

Vraag 10

Wilt u deze vragen een voor een beantwoorden?


Gerelateerd

Het aanstellen van een directeur voor het stafbureau van het Nationaal Groeifonds.

Het bericht dat het metropakket MRA een serieuze optie is voor financiering uit Nationaal Groeifonds.

Bouwlocaties in Noord-Holland

Het bericht dat de provincie Noord-Holland woningbouw in Alkmaar tegenhoudt

De brief van de regering: Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

Financiering van Nederlands islamitische instellingen vanuit Golfstaten

Een spoortunnel naar Ameland

Het beëindigen van buitenlandse financiering van politieke partijen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl