Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij’Het bericht ‘Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02179

2021Z02179

(ingezonden 3 februari 2021)

Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij’

  • Bent u bekend met het artikel 'Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij'? 1)
  • Kunt u de bevindingen in het artikel bevestigen dat een aanzienlijk deel van de asfaltcentrales in Nederland al jaren meer dan de toegestane norm aan benzeen uitstoten? Zo ja, is u bekend bij welke asfaltcentrales dit het geval is?
  • Is bekend welke risico’s de gezondheid van mensen en het milieu in de omgeving loopt bij deze overschrijdingen?
  • In welke gevallen van normoverschrijdingen van de uitstoot van benzeen bij asfaltcentrales is ingegrepen door het bevoegd gezag?
  • Zijn er gevallen bekend waarbij asfaltcentrales de uitstoot van benzeen na ingrijpen door bevoegd gezag daadwerkelijk hebben verminderd? Zo ja, op welke manier is dit gebeurd?
  • Is bekend of wordt onderzocht hoe de uitstoot van benzeen bij het hergebruiken van asfalt verminderd kan worden? Als dit bekend is, worden deze technieken dan overal toegepast om de uitstoot van benzeen te verminderen, ook waar de norm niet overschreden wordt? Valt een dergelijke techniek onder de zogenaamde best beschikbare technieken waarvan toepassing kan worden afgedwongen?
  • Is er voldoende kennis en mankracht aanwezig bij de verschillende bevoegde gezagen om hier scherp en daadkrachtig op te kunnen treden en de uitstoot van benzeen te laten verminderen?
  • Kunt u reflecteren op de wens van de branche om de norm voor benzeen met 500 procent te verruimen en welke risico’s brengt dit met zich mee?
  • Hoe gaat u zich inzetten om dit landelijke probleem aan te pakken en de onwenselijke uitstoot van benzeen door asfaltcentrales terug te dringen?
  • Kunt u reflecteren op dit botsen van het belang van hergebruik in het kader van de circulaire economie en het belang van het milieu en de volksgezondheid?

1) Trouw, 2 februari 2021, Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij (https://www.trouw.nl/binnenland/bij-recycling-van-asfalt-komt-veel-te-veel-kankerverwekkend-benzeen-vrij~b8e0e2b1/)


Gerelateerd

Het bericht 'Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij'

Het bericht ‘Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij’

Tankers die elke dag illegaal kankerverwekkend gas lozen

Het bericht dat ProRail Spoorwerkers jarenlang heeft blootgesteld aan kankerverwekkend kwartsstof

Het bericht 'Zonder meer asfalt staan we straks stil'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal’

Investeringen in de plasticindustrie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl