Het bericht “Rivierenbuurt kampt met rattenplaag: ‘Sprongen zelfs uit de wc’” in Het Parool.

2021Z01991

(ingezonden 1 februari 2021)

Vragen van de leden Van den Anker en Von Martels (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Rivierenbuurt kampt met rattenplaag: ‘Sprongen zelfs uit de wc’' 

  1. Bent u bekend met het artikel 'Rivierenbuurt kampt met rattenplaag: ‘Sprongen zelfs uit de wc’'? 1)
  2. Wat heeft de Rijksoverheid de afgelopen jaren ondernomen om op planmatige wijze en samenhangend plaagdieren te voorkomen of te bestrijden?
  3. Wat vindt u van de uitspraak van de heer Schmit in dit artikel over dat er te vaak gebruik gemaakt wordt van ‘ad-hoc oplossingen’ en dat het tijd is voor een structurele aanpak? 
  4. Bent u ermee bekend dat in een artikel uit 2019 van RTL Nieuws te lezen is dat de overheid erg actief bezig was om het aantal stalbranden als gevolg van knaagdieren omlaag te krijgen? Kunt u aangeven welke activiteiten de Rijksoverheid ondernomen heeft om stalbranden als gevolg van knaagdieren terug te dringen en of die effect hebben gehad op de wijze van bestrijden van knaagdieren? 2)
  5. Hoe gaat de Rijksoverheid beter toezien op de taak die gemeenten hebben volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) om bij dierplagen (in het kader van algemene infectieziektenbestrijding) op te treden als de volksgezondheid in gevaar is en het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied? 
  6. Welke risico’s ziet u op het gebied van voedselveiligheid en volksgezondheid? Welke extra maatregelen en instrumenten kunnen worden genomen of ingezet om deze risico’s in te dammen? Wat kan de gemeente Amsterdam op dit vlak verwachten van de Rijksoverheid? 
  7. Vindt u het niet vreemd dat de gemaakte afspraak uit 1998 ineens wordt doorkruist door de beslissing om de voorlichtingstaak nu onder te brengen bij Milieu Centraal, terwijl het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) juist geprivatiseerd is met dit specifieke doel en daar ook de kennis en expertise over plaagdieren ligt? Wat gaat u doen om deze situatie te herstellen?
  8. Op welke wijze gaat u er alsnog voor zorgen dat er een efficiënt meldpunt voor overlast en advies bij gemeenten wordt ingesteld?
  9. Op welke wijze gaat u of de Rijksoverheid ervoor zorgen dat de landelijke monitoring van rattenpopulaties verder wordt verbeterd?
  10.  Bent u of de Rijksoverheid bereid om voor een noodsituatie samen met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en andere betrokken partijen een verdergaand protocol te maken in aanvulling op het Integrated Pest Management (IPM) dat op dit moment de gouden standaard is bij het tegengaan van rattenoverlast?

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/rivierenbuurt-kampt-met-rattenplaag-sprongen-zelfs-uit-de-wc~b7b8e0ae/

[2] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4900896/ratten-en-muizen-invasie-groet-verder-maar-kabinet-zit-te-veel-stil


Tweedemonitor