Tweedemonitor / Kamervraag / Klimaatfinanciering voor ontwikkelingslandenKlimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01656

2021Z01656

(ingezonden 28 januari 2021)

Vragen van het lid Van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden

 1. Hoe kijkt u terug op de Climate Adapation Summit (CAS) 2021? Welke concrete resultaten zijn er behaald?
 2. Bent u bekend met het artikel ‘Rijke landen rommelen met klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden’? 1)
 3. Deelt u de strekking van het artikel dat er geen sprake is van heldere definities van klimaatfinanciering en dat het daardoor niet mogelijk is om goed vast te stellen of de afspraak van 100 miljard dollar per jaar voor ontwikkelingslanden daadwerkelijk wordt nagekomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is uw inzet om dit te verhelpen?
 4. Deelt u de mening dat klimaatfinanciering in de vorm van leningen ongewenst is, omdat het de staatsschuld van ontwikkelingslanden verder omhoog stuwt? Deelt u de mening dat leningen niet zouden mogen worden meegeteld als klimaatfinanciering? Zo nee, waarom niet?
 5. In hoeverre telt Nederland leningen mee als klimaatfinanciering?
 6. Tellen andere rijke landen leningen mee als klimaatfinanciering? Zo ja, is dat besproken bij de Climate Adaptation Summit en bent u bereid om die landen daar actief op aan te spreken?
 7. Klopt het dat de afspraak zoals gemaakt in Parijs was dat klimaatfinanciering additioneel zou zijn aan reguliere ontwikkelingssamenwerking? In hoeverre is de Nederlandse klimaatfinanciering additioneel aan ontwikkelingssamenwerking?
 8. Herinnert u zich de toezegging gedaan bij het wetgevingsoverleg van 22 juni 2020 om in internationaal verband de mogelijkheden te bespreken om bij de indicatoren én doelstellingen voor klimaatfinanciering duidelijk onderscheid te maken tussen publieke en private financiering, tussen adaptatie en mitigatie, en tussen projecten met klimaat als hoofddoel en projecten met klimaat als nevendoel?
 9. In hoeverre zijn deze punten besproken bij de Climate Adaptation Summit? Wat was de uitkomst van die besprekingen en bent u bereid om dit punt te blijven benadrukken in de aanloop naar COP26, zodat er in de toekomst bijvoorbeeld aparte doelstellingen komen voor publieke klimaatfinanciering gericht op adaptatie?
 10. Wat is volgens u de eerlijke bijdrage (fair share) van Nederland aan de jaarlijkse 100 miljard dollar van het Parijsakkoord en waar baseert u dat op? Bent u bereid om deze eerlijke bijdrage te laten berekenen, bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer, en op basis daarvan aan te geven op welke wijze Nederland daaraan gaat voldoen, inclusief de verdeling tussen adaptatie en mitigatie?
 11. Deelt u de mening dat de resultaten van de Nederlandse klimaatfinanciering die via private investeringen loopt ondoorzichtig zijn, terwijl dat meer dan de helft van de totale Nederlandse klimaatfinanciering betreft? Kunt u aangeven welk deel van deze financiering terechtkomt bij minst-ontwikkelde landen en welk deel van de private financiering gericht is op klimaatadaptatie? Zo nee, bent u bereid om dat te laten onderzoeken?
 12. Bent u bekend met het rapport ‘State and Trends in Adaptation 2020’ van de Global Center on Adaptation? 2)
 13. Onderschrijft u de conclusie van dit rapport, dat de jaarlijkse financiering voor klimaatadaptatie zal moeten stijgen tot 300 miljard dollar per jaar? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om zich in internationaal verband in te zetten voor een verhoging van de mondiale financiering voor klimaatadaptatie? Welke bijdrage zal Nederland daar aan leveren?
 14. Wat is uw reactie op de bevinding van hetzelfde rapport dat 95% van de gemobiliseerde private klimaatfinanciering naar mitigatie gaat, en slechts 5% naar adaptatie? Welke implicaties heeft dit voor uw beleid ten aanzien van de Nederlandse klimaatfinanciering?
 15. Klopt het dat premier Rutte heeft beloofd dat de helft van alle Nederlandse klimaatfinanciering naar adaptatie zal gaan? Zo ja, en gegeven het feit dat het overgrote deel van de private klimaatfinanciering naar mitigatie gaat, hoe gaat Nederland aan die belofte voldoen?

1) NOS, 24 januari 2021; https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2365798-rijke-landen-rommelen-met-klimaatfinanciering-voor-ontwikkelingslanden.html

2) https://gca.org/reports/state-and-trends-in-adaptation-report-2020/


Gerelateerd

Klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden

Belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden

Het Nederlandse fiscaal verdragsbeleid

De ondersteuning van het onderwijs in ontwikkelingslanden.

Het bericht 'Supermarkten doen te weinig tegen uitbuiting van boeren in ontwikkelingslanden'

De impact van belastingverdragen

De geestelijke gezondheidszorg in ontwikkelingslanden

De impact van coronavirus (COVID-19) op de internationale ontwikkelingssamenwerking

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl