Tweedemonitor / Kamervraag / Tekortschietende toegankelijkheid voor mensen met een assistentiehondTekortschietende toegankelijkheid voor mensen met een assistentiehond

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01643

2021Z01643

(ingezonden 28 januari 2021)

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Medische Zorg over tekortschietende toegankelijkheid voor mensen met een assistentiehond

 1. Bent u bekend met het artikel “Deur staat op kier voor geleidehond” en wat vindt u ervan dat, ondanks de wettelijke bepaling, circa 40% van de mensen aangeeft ergens te zijn geweigerd met een assistentiehond in de afgelopen 12 maanden? 1)
 2. Wat is uw reactie op de signalen die onze fractie bereiken dat assistentiehonden nog vaak geweigerd worden in onder andere supermarkten, medische omgevingen, taxi’s en horecagelegenheden, ondanks het wettelijk verbod hierop? 2)
 3. Erkent u dat dit probleem voor een aanzienlijk deel het gevolg is van de onbekendheid met de geldende wet- en regelgeving of heeft u een andere verklaring?
 4. Denkt u dat meer eenduidigheid in het uiterlijk van de assistentiehond qua tuigjes of door het gebruik van uniforme pasjes van mensen die gebruik maken van een assistentiehond, kan helpen om de toegankelijkheid te vergroten?
 5. Bent u bereid om in gesprek te gaan met opleidings- en trainingsinstituten van assistentiehonden om samen met hen te kijken hoe de bekendheid van assistentiehonden vergroot kan worden? Zo ja, kunt u de uitkomst hiervan medio 2021 naar de Kamer sturen?
 6. Is er sprake van een landelijk protocol of andere afspraken voor ziekenhuizen of andere medische omgevingen op welke manier zij enerzijds zo veel mogelijk ruimte kunnen bieden aan mensen met een assistentiehond en anderzijds ook rekening houden met de veiligheid van patiënten? Zo ja, zorgt deze voor voldoende reële toegankelijkheid? Zo nee, bent u bereid deze op te stellen om zo duidelijkheid te scheppen?
 7. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om meer aandacht te vragen voor de rol die gemeenten kunnen spelen ten behoeve van de inclusie van assistentiehonden in de samenleving? Zo ja, kunt u de uitkomst hiervan medio 2021 naar de Kamer sturen?
 8. Bent u bereid om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van supermarkten en taxicentrales om zo de toegankelijkheid in die sectoren te vergroten, zodat ook mensen met een functionele of psychische beperking zelfstandig boodschappen kunnen doen en een uitje kunnen ondernemen? Zo ja, bent u het ermee eens dat met een sectorale campagne de voorlichting verbeterd kan worden?
 9. Op welke wijze wordt in de bewustwordingscampagne aandacht besteed aan de toegankelijkheid van mensen met hun assistentiehond?
 10. Wat is uw reactie op de resultaten van het onderzoek van Ditmeijers Research waaruit onder andere naarvoren is gekomen dat ruim een derde van de respondenten wel eens wordt geweigerd bij hotels door het meenemen van hun assistentiehond en slechts 20% aangeeft naar een hotel naar keuze te kunnen gaan? Welke stappen kunnen gezet worden om dit te verbeteren?
 11. Wat kan Nederland leren van het buitenland als het gaat om de inclusiviteit van assistentiehonden in de samenleving? Bent u bereid een onderzoek uit te voeren naar hetgeen Nederland kan leren van het buitenland over de inclusiviteit van assistentiehonden in de samenleving?
 12. Kunt u bevestigen dat pups in opleiding tot assistentiehond ook onder de wettelijke bescherming vallen en niet mogen worden geweigerd? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen om de bekendheid hiermee beter te regelen, zodat zij niet meer geweigerd worden?

1) KNGF, 17 januari 2019, 'Deur staat op kier voor geleidehond 'https://geleidehond.nl/nieuws-achtergrond/nieuws/deur-staat-op-kier-voor-geleidehond'

2) Art. 2, tweede lid, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte


Gerelateerd

De behandeling van assistentiehonden door luchtvaartmaatschappijen

Het artikel op Zembla van 11 augustus 2020 over de toegang voor hulphonden in openbare ruimtes.

Tekortschietende toegankelijkheid voor mensen met een assistentiehond

Het bericht ‘Fysiotherapeuten maken zich druk over tekortschietende corona-compensatie: “Dit is een vitaal beroep”’

Assistentiehonden

Het krijgen van een assistentiehond

De toegankelijkheid voor mensen met een handicap in het openbaar vervoer in het licht van de coronacrisis

De toegankelijkheid van gemeentelijke websites.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl