Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er mogelijk bezuinigd gaat worden op de kinderbijslagHet bericht dat er mogelijk bezuinigd gaat worden op de kinderbijslag

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01514

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat er mogelijk bezuinigd gaat worden op de kinderbijslag (ingezonden 27 januari 2021).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Uitkeringsorganisaties maken meer kosten, en ouders mogen het betalen»?1

Vraag 2

Waarom moeten gezinnen met kinderen de rekening betalen van de extra kosten bij het UWV en de Sociale Verzekeringsbank?

Vraag 3

Om welke extra kosten bij de uitvoeringsorganisaties gaat het en waarom kan het budget hiervoor niet op een andere wijze worden ingevuld?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u het dat juist in deze crisistijd de kinderbijslag mogelijk ruim twee jaar lang niet geïndexeerd wordt, terwijl op grond van de Wet koppeling en afwijkingsbevoegdheid (WKA) halfjaarlijks een indexering moet plaatsvinden?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het ongepast is om in deze crisistijd, waarin gezinnen het al erg zwaar te verduren hebben, met dergelijke bezuinigingsvoorstellen te komen?

Vraag 6

Klopt het dat het kabinet in 2019 ook al voornemens was een kindregeling (het kindgebonden budget) niet te indexeren, om een budgettaire tegenvaller te dekken?

Vraag 7

Bent u het eens met de stelling dat ouders moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid en dat dit jojobeleid ten aanzien van het wel of niet indexeren van kindregelingen daar niet bij past? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Deelt u de mening dat de reflex om te bezuinigen op gezinnen met kinderen door middel van bezuinigingen op het kindgebonden budget en de kinderbijslag onwenselijk is en dat de gezinnen niet langer als het kind van de rekening moeten worden gezien?


X Noot
1

Trouw, 22 januari 2021, Uitkeringsorganisaties maken meer kosten en ouders mogen het betalen (https://www.trouw.nl/economie/uitkeringsorganisaties-maken-meer-kosten-en-ouders-mogen-het-betalen~bc7de1c6/)


Indiener

Chris Stoffer (SGP)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 19039 )

Publicatiedatum
27 januari 2021
Gerelateerd

De bureaucratie rondom het aanvragen van de dubbele kinderbijslag

Het bericht dat er mogelijk bezuinigd gaat worden op de kinderbijslag

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studenten

De kinderalimentatie

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht 'Gaat de Nederlandse industrie aan boord van Nederlandse onderzeeboten?'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl