Tweedemonitor / Kamervraag / De natuurvergunning van Groningen Airport EeldeDe natuurvergunning van Groningen Airport Eelde

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01162

Vragen van het lid Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de natuurvergunning van Groningen Airport Eelde (ingezonden 22 januari 2021).

Vraag 1

Kunt u bevestigen dat Groningen Airport Eelde een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming heeft uit 2009? Is dit de momenteel geldende natuurvergunning?

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat u het bevoegde gezag bent voor deze natuurvergunning?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat monitoringsplannen voor de omliggende natuurgebieden als voorwaarden zijn opgenomen in die vergunning?

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat op basis van dat plan monitoringsrapporten opgesteld moeten worden? Bent u daar ook verantwoordelijk voor?

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat wanneer op grond van de genoemde monitoringsrapporten blijkt dat de betreffende vliegbewegingen de instandhoudingsdoelen van de omliggende Natura 2000-gebieden in gevaar brengen, er nadere voorschriften aan de natuurvergunning kunnen worden gesteld? Is hier reden toe geweest?

Vraag 6

Kunt u de monitoringsrapporten die opgesteld zijn naar aanleiding van deze natuurvergunning met de Kamer delen, ook indien deze opgesteld zijn door de gedeputeerde staten van Drenthe of Groningen?

Indiener

Frank Wassenberg (PvdD)

Lammert van Raan (PvdD)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 18961 )

Publicatiedatum
22 januari 2021Gerelateerd

Sancties voor Groningen Airport Eelde en de toekomst van dit vliegveld in de context van de onvermijdelijke krimp van de luchtvaart als gevolg van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis

Het bericht ‘Groningen Airport Eelde soms dicht door tekort luchtverkeersleiders’

De toekomst van Groningen Airport Eelde.

Het aanwenden van zijn invloed, als gevolg van de staatsdeelneming Schiphol, om de behandeling van de aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport op te schorten.

Het bericht ‘Schiphol is niet de enige: ook 5 andere Nederlandse vliegvelden missen natuurvergunning’

Het bericht dat de provincie Drenthe toestemming heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Lelystad Airport

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl