Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat zorginstelling ’s Heeren Loo de zorg in Zeeland centraliseertHet bericht dat zorginstelling ’s Heeren Loo de zorg in Zeeland centraliseert

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01045

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorginstelling ’s Heeren Loo de zorg in Zeeland centraliseert (ingezonden 20 januari 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichten «’s Heeren Loo centraliseert zorg»1 en «Dwingt ’s Heeren Loo mensen te verhuizen?»2?

Vraag 2

Kent u de geschiedenis van zorginstelling Arduin, de voorganger van ’s Heeren Loo, en de ambitie om mensen met een beperking door middel van deïnstitutionalisering volwaardig mee te laten doen aan de samenleving op het gebied van wonen, werk, onderwijs en alle andere terreinen?

Vraag 3

Deelt u de opvatting dat dit uitgangspunt geheel strookt met die van het, door Nederland in 2016 geratificeerde, VN-verdrag Handicap?

Vraag 4

Deelt u de opvatting van de Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie Zeeland dat de overgang van kleinschalig wonen in een bekende omgeving, naar grote complexen een stap terug is in de tijd?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoe de gedwongen verhuizing zich verhoudt tot artikel 19 van het VN-verdrag Handicap, waarin Nederland het gelijke recht erkent van alle personen met een handicap om in de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen, en zich hiermee committeert aan doeltreffende en passende maatregelen om het personen met een handicap gemakkelijker te maken dit recht ten volle te genieten en volledig deel uit te maken van, en te participeren in de maatschappij? Kunt u ook aangeven hoe u waarborgt dat personen met een handicap de kans hebben, op voet van gelijkheid met anderen, vrijelijk hun verblijfplaats te kiezen, alsmede waar en met wie zij leven, en niet verplicht zijn te leven in een bepaalde leefregeling?

Vraag 6

Kunt u aangeven hoe deze teruggang in de tijd zich, op basis van artikel 4 van het betreffende VN-verdrag, verhoudt tot de algemene plicht van Nederland om zicht te houden op elke handeling of praktijk die onverenigbaar is met dit verdrag en te waarborgen dat de overheidsautoriteiten en -instellingen handelen in overeenstemming met dit verdrag?

Vraag 7

Kunt u aangeven hoe u, in uw contacten met ’s Heeren Loo over hun voornemen, gevolg gaat geven aan de hierboven genoemde verdragsverplichtingen?

Vraag 8

Kunt u in algemene zin garanderen dat, waar het gaat over de rechten van mensen met een beperking, deze rechten centraal staan, in plaats van de «gezonde financiële organisatie» van de betrokken zorginstelling?


X Noot
1

PZC, 14 januari 2021, «Kleinschalig wonen is uit: ’s Heeren Loo bouwt drie centrale woonparken voor mensen met beperkingen» (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/kleinschalig-wonen-is-uit-s-heeren-loo-bouwt-drie-centrale-woonparken-voor-mensen-met-beperkingen~a55e70bb/)

X Noot
2

PZC, 17 januari 2021, «Dwingt ’s Heeren Loo mensen te verhuizen? Ze vindt van niet, de gehandicaptenraad vindt van wel» (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/dwingt-s-heeren-loo-mensen-te-verhuizen-ze-vindt-van-niet-de-gehandicaptenraad-vindt-van-wel~ad8e7c24/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)


Gerelateerd

Het bericht dat zorginstelling ’s Heeren Loo de zorg in Zeeland centraliseert

Kroondomein het Loo

Het bericht ‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo’

Het bericht dat de Koning ten onrechte subsidie ontvangt voor Kroondomein het Loo

Het verdwijnen van een boom met een kolonie zeldzame vliegende herten op Kroondomein Het Loo

De gedwongen verhuizing van mensen met een handicap uit Woerden

Het bericht ‘Zorginstelling Woerden dreigt gehandicapt stel uit elkaar te halen: Het is mensonterend’

Het verpatsen van sociale huurhuizen aan buitenlandse beleggers

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl