Tweedemonitor / Kamervraag / Het vermalen van vissen bij waterkrachtcentrales.Het vermalen van vissen bij waterkrachtcentrales.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00738

2021Z00738

(ingezonden 15 januari 2021)

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het vermalen van vissen bij waterkrachtcentrales.

  1. Beaamt u dat de waterkrachtcentrales van Vattenfall (bij Alphen en bij Maurik), en de centrale van RWE (bij de Maas bij Linne) onder de uitzonderingsbepaling voor de 10%-norm vallen als “een reeds bestaande en in werking zijnde waterkrachtcentrale”, waardoor deze centrales geen visbeschermde maatregelen hoeven te nemen bij hoge vissterfte? Welke andere waterkrachtcentrales vallen onder deze uitzonderingsbepaling? 1) 2)
  2. Beaamt u dat bij bovengenoemde waterkrachtcentrales er in de praktijk sprake is van meer dan 20% tot 30% sterfte voor volwassen alen en meer dan 10% voor zalm? Zo nee, waarom niet?
  3. Beaamt u dat de sterfte van zalm en aal om aanvullende maatregelen vraagt? Wie is daar op grond van de Wet natuurbescherming voor verantwoordelijk?
  4. Klopt het dat er wel vistrappen zijn om bovengenoemde centrales te omzeilen maar dat deze niet effectief werken, blijkens de hoge sterfte onder vissen?
  5. Is de efficiënte werking van de vistrappen rondom bovengenoemde centrales gemonitord en gecontroleerd door waterbeheerders? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om waterbeheerders te vragen de efficiëntie van de vistrappen beter te monitoren?
  6. Is het juist dat RWE voor de centrale bij de Maas bij Linne meerdere maatregelen heeft getroffen, zoals waarschuwingssystemen die laten weten wanneer zalmen en alen migreren? Kunt u aangeven of deze waarschuwingssystemen gebruikt worden en goed werken? Zo ja, wat is de effectiviteit hiervan? Zo nee, waarom worden deze maatregelen niet toegepast?
  7. Bent u bereid om in gesprek te gaan met bovengenoemde centrales om te kijken hoe extra maatregelen om vissterfte tegen gaan alsnog genomen kunnen worden?

1) Algemeen Dagblad, 9 januari 2021, Vattenfall mag in de Maas doorgaan met massaal vermalen van vissen' (https://www.ad.nl/binnenland/vattenfall-mag-in-de-maas-doorgaan-met-massaal-vermalen-van-vissen~ac436d65/) 

2) Energeia, 10 december 2020, 'RWE en Vattenfall krijgen gelijk bij Raad van State in geschil over waterkrachtcentrales' (https://energeia.nl/energeia-artikel/40090658/rwe-en-vattenfall-krijgen-gelijk-bij-raad-van-state-in-geschil-over-waterkrachtcentrales#:~:text=Duijnmayer%20%E2%80%A2%20Energeia-,RWE%20en%20Vattenfall%20krijgen%20gelijk%20bij%20Raad%20van%20State%20in,Vattenfall%20en%20%C3%A9%C3%A9n%20van%20RWE)

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Schonis en De Groot (beiden D66), ingezonden 13 januari 2021 (vraagnummer 2021Z00463).

Indiener

Frank Wassenberg (PvdD)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 18845 )

Publicatiedatum
15 januari 2021Gerelateerd

Het bericht ‘Vattenfall mag in de Maas doorgaan met massaal vermalen van vissen´

Het vermalen van vissen bij waterkrachtcentrales.

Het nieuws dat een lek in de persleiding van FrieslandCampina tienduizenden vissen het leven heeft gekost

Het bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebieden

Het bericht ‘Hoe aquaria wereldwijd het koraalrif bedreigen; Vissen op Nemo’s’

De uitzending 'Vermalen door instanties' van het televisieprogramma Hollandse Zaken.

Het bericht dat rubberkorrels op kunstgras wel degelijk een gezondheidsrisico's voor kinderen kunnen zijn.

Het bericht dat garnalenvissers meer mogen vissen in Natura-2000-gebieden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl