Tweedemonitor / Kamervraag / Beslaglegging op compensatie door de BelastingdienstBeslaglegging op compensatie door de Belastingdienst

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00579

Vragen van de leden Nijboer en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Rechtsbescherming over beslaglegging op compensatie door de Belastingdienst (ingezonden 14 januari 2021).

Vraag 1

Kunt u reageren op de volgende casus? Ouders zijn aangemerkt als slachtoffer van de kinderopvangtoeslagaffaire. Medio juni is door de wsnp-rechter1 een schone lei afgegeven na drie jaar schuldsanering. In december geeft de bewindvoerder aan dat de nieuw te ontvangen compensatie dient te worden gebruikt om de openstaande boedelrekening te voldoen.

Vraag 2

Bent u voornemens een beslagverbod in te voeren voor compensatie die wordt uitgekeerd aan slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire, zodat alle gedupeerde ouders hun compensatie kunnen houden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Indien een wsnp-rechter de schuldsanering na drie jaar beëindigt, kan de wsnp-bewindvoerder na die datum alsnog beslag leggen op de voorlopig toegekende compensatie? Zo ja, waaruit volgt dit, en acht u dit wenselijk?

Vraag 4

Bent u bekend met signalen van personen van wie de wsnp-bewindvoerder beslag legt op de (voorlopig) toegekende compensatie? Wat doet u met die signalen?

Vraag 5

Klopt het dat de Belastingdienst heeft beloofd dat ouders het ontvangen bedrag niet hoeven terugbetalen? Hoe rijmt u dit met de mogelijkheid dat bewindvoerders beslag leggen op de compensatie om openstaande schulden – mogelijk ook aan de Belastingdienst – te betalen?

Vraag 6

Welke gevolgen heeft het predicaat «opzet/grove schuld» in deze casussen voor de schuldsanering en eventuele beslaglegging?


X Noot
1

Wet schuldsanering natuurlijke personen


Gerelateerd

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

Beslaglegging op compensatie door de Belastingdienst

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

De waardedalingsregeling

De uitvoering van de compensatieregeling eHerkenning

Het keihard liegen door de Belastingdienst/toeslagen

De wijze waarop de Commissie van wijzen geoordeeld heeft dat bepaalde CAF-zaken wel vergelijkbaar zijn met CAF-11, waardoor de hele groep ouders in principe in aanmerking komt voor compensatie, en andere CAF-zaken niet

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl