Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Hoe een bejubeld personeelsplan in de zorg toch sneuvelde’Het bericht ‘Hoe een bejubeld personeelsplan in de zorg toch sneuvelde’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00459

Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Hoe een bejubeld personeelsplan in de zorg toch sneuvelde» (ingezonden 13 januari 2021).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het artikel «Hoe een bejubeld personeelsplan in de zorg toch sneuvelde» en de uitspraak: «Er is net zo lang doorvergaderd totdat er iemand tegen was»?1

Vraag 2

Hoeveel extra personeel en voltijdsequivalent (fte) hebben alle lokale, regionale en landelijke opschalingsplannen tot op heden opgeleverd? Bent u het met de heer Gommers eens dat het zwaar teleurstellend is wat er tot nu toe is bereikt? Zo ja, wat is volgens u de belangrijkste oorzaak hiervan?

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat organisaties geen extra personeel inschakelen omdat de extra handen niet opwegen tegen de extra administratie?

Vraag 4

Wat is uw reactie op het idee om reservisten op te roepen, in te schakelen en beschikbaar te houden voor de langere termijn?

Vraag 5

Is het correct dat het merendeel van de beleidsmakers geen rekening hield met een tweede golf waardoor initiatieven om meer personeel aan te trekken te lang zijn blijven liggen? Zo nee, waarom niet? Zo nee, wat zijn hiervan de concrete gevolgen geweest? Zo nee, wat hebben u of uw voorganger precies gedaan in de afgelopen zomer tot aan het begin van de tweede golf aangaande het oplossen van het personeelsvraagstuk? Waarom was «duwen en trekken» nodig om het ministerie tot enige actie aan te zetten?

Vraag 6

In hoeverre acht u zich verantwoordelijk aangaande het oplossen van het personeelsvraagstuk in de zorg nu en in de toekomst? Is inmiddels sprake van een goed functionerende landelijke aanpak op dit terrein? Zo ja, kunt u hier op ingaan?

Vraag 7

Kunt u een nadere toelichting geven op de gesprekken om te komen tot een coalitie tussen Sozaned en Extra ZorgSamen? Waarom is een samenwerking tussen deze partijen niet van de grond gekomen?

Vraag 8

Hoeveel nieuw zorgpersoneel heeft het initiatief Extra ZorgSamen tot op heden opgeleverd? Hoeveel subsidie krijgt Extra ZorgSamen van het Ministerie van VWS? Welke acties zijn tot op heden geïnitieerd vanuit Extra ZorgSamen? Kunt u daarbij ingaan op de «geleverde bijdrage aan de continuïteit van zorg», hetgeen de stichting zich ten doel heeft gesteld?2

Vraag 9

Klopt de opmerking in het artikel dat er op dit moment geen opschalingsplan ligt dat niet ten koste gaat van de reguliere zorg? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 10

Wat kunt u doen en wat gaat u doen om het personeelsprobleem in de zorg op te lossen en te bewerkstelligen dat de capaciteit aan reservisten maximaal wordt benut?


X Noot
1

FD, 8 januari 2021, «Hoe een bejubeld personeelsplan in de zorg toch sneuvelde' https://fd.nl/weekend/1369508/hoe-een-bejubeld-personeelsplan-in-de-zorg-toch-sneuvelde

Indiener

Maarten Hijink (SP)

Henk van Gerven (SP)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 18808 )

Publicatiedatum
13 januari 2021Gerelateerd

Het bericht ‘Hoe een bejubeld personeelsplan in de zorg toch sneuvelde’

Onvoldoende reguliere zorg door strategische belangen van ziekenhuizen en onvoldoende regie van zorgverzekeraars

Het weer opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg

Het artikel ‘Zzp’er in de zorg niet duurder dan medewerker in loondienst’

Hoe de vergoeding en het leveren van palliatieve (terminale) zorg nog altijd niet goed loopt

Het bericht ‘Foute huisarts die nooit meer spreekuur mag houden, toch weer aan het werk’

Het bericht ‘Zorg-zzp’er verdringt verpleging in vaste dienst’

Het bericht ‘Gemeenten verschillen te veel bij toewijzing langdurige zorg?’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl