Tweedemonitor / Kamervraag / ConservatrixConservatrix

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00310

2021Z00310

(ingezonden 11 januari 2021)

Vragen van de leden Omtzigt en Slootweg (beiden CDA) aan de minister van Financiën over Conservatrix

 1. Bent u ervan op de hoogte dat uw ambtsvoorganger, dhr. Dijsselbloem, in 2017 aan de Kamer schreef dat Trier Holding BV, die de aandelen van Conservatrix voor het symbolische bedrag van 1 euro kreeg, zou zorgen voor een kapitaalversterking van 88 miljoen euro? 1) 
 2. Was en is de afspraak tot kapitaalstorting juridisch afdwingbaar?
 3. Kunt u aangeven wanneer welke stortingen gedaan zijn en op welke wijze De Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Financiën actie ondernomen hebben?
 4. Kunt u het overdrachtsplan aan de Kamer doen toekomen en kunt u aangeven onder welke precieze voorwaarden DNB en de minister van Financiën akkoord zijn gegaan en kunt u de documenten over die toestemming openbaar maken?
 5. Kunt u aangeven wanneer en met hoeveel Trier het kapitaal van Conservatrix versterkt heeft?
 6. Op welke wijze hadden DNB en de minister van Financiën waarborgen ingebouwd zodat het geld juridisch niet ondergebracht zou worden in een belastingparadijs zoals Barbados?
 7. Welke actie hebben DNB en het ministerie van Financiën ondernomen toen delen van het vermogen feitelijk aan goed toezicht onttrokken werden?
 8. Zijn er geen voorwaarden gesteld door DNB om de gelden onder te brengen in een solide jurisdictie? En indien er wel voorwaarden zijn gesteld, welke zijn dat dan? En wat is in dat geval uw verklaring dat deze niet hebben gefunctioneerd?
 9. Heeft u gezien dat DNB in december aan u geschreven heeft: “Ten slotte zal in uw opdracht en in opdracht van de raad van commissarissen van DNB, een externe evaluatie worden gedaan van onder meer de toepassing van het wettelijk kader, het proces van besluitvorming en de uitgangspunten en het beleid van DNB en uw ministerie vanaf de overdracht van Conservatrix aan Trier Holding”? 2)
 10. Kunt u in overleg treden met DNB en hen verzoeken dit onderzoek uit te breiden en in 2014 in te laten gaan, zodat ook de totstandkoming van de afspraken rond de overdracht aan Trier en de instemming die daarvoor gegeven is door DNB en de minister van Financiën, meegenomen worden?
 11. Kunt u de opdracht van dat onderzoek aan de Kamer doen toekomen, zodat de Kamer kan beoordelen of de opdracht voldoende ruim (in de tijd) is en voldoende specifiek (in de vraagstelling) is en volstrekt onafhankelijk door de keuze van de uitvoerder?

1) Uitspraak rechtbank Amsterdam inzake toepassing overdrachtsregeling op Conservatrix Leven N.V., 2017Z06322

2) Feitenoverzicht inzake faillissement Conservatrix (2020D51186) bijlage van Kamerstuk 29507, nr. 152


Indiener

Pieter Omtzigt (Lijst Omtzigt)

Evert Jan Slootweg (CDA)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 18772 )

Publicatiedatum
11 januari 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl