Tweedemonitor / Kamervraag / De hypothecaire lening aan WinairDe hypothecaire lening aan Winair

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00179

2021Z00179

(ingezonden 7 januari 2021)

Vragen van de leden Van Dam en Amhaouch (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de hypothecaire lening aan Winair

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Miljoen dollar staatssteun per toestel’? (1)
  2. Worden de financiële problemen bij Winair uitsluitend veroorzaakt door de coronacrisis? Is er sprake van een onderliggende (bedrijfskundige) analyse van de oorzaken? Wilt u die analyse delen met de Kamer?
  3. Welke voorwaarden zijn aan de hypothecaire lening verbonden om een betaalbare luchtverbinding met St. Eustatius en Saba te verbeteren? Is er sprake geweest van een vorm van aanbesteding?
  4. Is het waar dat onlangs met financiële steun van de (Nederlandse) overheid een hernieuwde route Sint Eustatius – Bonaire is geopend (ook uitgevoerd door Winair)? Klopt het dat de Nederlandse overheid een aanzienlijk aantal stoelen op deze route heeft moeten garanderen? Klopt het dat ongeveer tegelijkertijd de route Sint Maarten – Curaçao – Bonaire is hervat door Winair? Zijn deze routes niet zodanig onderling concurrerend dat het grote gevaar bestaat dat beide routes niet zelfstandig levensvatbaar zijn?
  5. Welke rol speelt het feit dat het Rijk voor 7% aandeelhouder is van Winair bij het besluit om een hypothecaire lening te verstrekken?
  6. Welke andere luchtvaartmaatschappijen verzorgen verbindingen tussen de Caribische delen van het Koninkrijk? Was het garanderen van de vliegbewegingen tussen Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten juist niet een mooie gelegenheid geweest om de diversiteit en concurrentie in de vliegwereld te versterken, ten faveure van de consumentenprijzen?
  7. Wat is de financiële situatie van deze luchtvaartmaatschappijen? Ontvangen deze ook steun van de rijksoverheid? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?
  8. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen van de Expertgroep Connectiviteit, die ervoor pleit de vliegverbindingen tussen de eilanden te behandelen en te subsidiëren als een vorm van openbaar vervoer?

(1) https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/commentaar-ad/22909-analyse-miljoen-dollar-staatssteun-per-toestel, naar aanleiding van de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, 31 december 2020.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Raak (SP), ingezonden 4 januari 2021 (vraagnummer 2021Z00022).


Gerelateerd

De hypothecaire lening aan Winair

Het salaris van de top van Winair

De berichten ‘Microwoning: een ‘echt’ huis voor minder dan 2 ton’ en ‘Flexwoningen, wel te huur niet te koop’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

‘groene leningen’ voor het energieneutraal maken van woningen

De opvatting van het financieel stabiliteitscomite over het klimaatakkoord en over de niet gepubliceerde achtergronddocumenten van het klimaatakkoord

Drempels bij het gebruik van de blijverslening

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl