Tweedemonitor / Kamervraag / Het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJsselHet EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00174

2021Z00174

(ingezonden 7 januari 2021)

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel

 1. Vindt u het niet zorgwekkend dat de damwanden rondom het giftige EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel slechts in ‘redelijke staat’ verkeren, zoals blijkt uit uw eerdere beantwoording op Kamervragen over het gifterrein[1]? Zou een wand rond een zo ernstig vervuild terrein aan een rivier niet in excellente staat moeten verkeren?
 2. Kunt u definiëren wat voor u het verschil maakt tussen een ‘goede staat’ en een ‘redelijke staat’ van een damwand?
 3. Hoe verhoudt de conclusie dat de damwand in ‘redelijke staat’ verkeert zich tot het feit dat de autosteiger bij het EMK-gifterrein in 2017 moest sluiten omdat de “damwand in slechte staat” zou verkeren?[2]
 4. Hoe verhoudt de conclusie dat de damwand in ‘redelijke staat’ verkeert zich tot het feit dat Fugro in 2017 concludeerde dat de huidige damwanden zelfs binnen een te lage risicoklasse niet voldoen?
 5. Kunt u garanderen dat de damwanden rondom het giftige EMK-terrein dusdanig sterk zijn dat de verontreinigde bodem geïsoleerd blijft en er geen giftige stoffen zullen weglekken? Zo ja, op basis waarvan trekt u die conclusie?
 6. Bent u ervan op de hoogte dat de gemeente Krimpen aan den IJssel de damwand aan de Sliksloot op eigen kosten zou willen vervangen? Zo ja, wat vindt u daarvan en zou dit de diepere afgraving wel mogelijk maken?
 7. Klopt het dat het dat het grondwater vervuild is met PFAS en er niet uitgefilterd kan worden, zoals bleek tijdens de benen op tafel-sessie (BOT-sessie) van de gemeente Krimpen aan den IJssel?[3] Zo ja, wat gebeurt er met het water dat daar nu afgepompt wordt? Wordt dat toch gewoon geloosd?
 8. Is het uit te sluiten dat de vervuiling buiten het huidige EMK-gifterrein terecht is gekomen? Zo ja, hoe kan het dat er in 1981 ‘EMK-gerelateerde stoffen’ op zo’n 800 meter van het EMK-gifterrein werden aangetroffen? Zo nee, welke consequenties heeft dat?
 9. Kunt u garanderen dat een representatieve vertegenwoordiging van burgers en ondernemers deel uitmaakt van de speciale klankbordgroep die betrokken is bij het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk? Hoe beoordeelt u het dat deelnemers aan de klankbordgroep er naar verluidt van worden weerhouden om met lokale politieke fracties te praten?
 10. Kunt u toezeggen dat er voldoende inspraak is geregeld bij de heroriëntatie en deze open te stellen voor nieuwe betrokken partijen indien er sprake is van een sanering die niet binnen de huidige kaderstelling valt?
 11. Klopt het dat er in 2020 van circa 30% van het EMK-gifterrein asfalt is verwijderd, evenals de toplagen bestaande uit grond en slakken? Hoe staat u tegenover de wens van de gemeente Krimpen aan den IJssel om - voordat de daadwerkelijke bodemreiniging van de rest van het terrein plaats zou moeten vinden - al kavels in dit "bouwrijpe" deel uit te mogen geven?
 12. Wat zijn de totale kosten die gemaakt zijn voor onderzoek sinds 2008?
 13. Wat zijn de totale geraamde kosten van deze hersanering in Krimpen aan den IJssel? Hoe groot zijn de stagnatiekosten?
 14. Op basis waarvan concludeert u in uw beantwoording dat de extra kosten niet meer in verhouding staan tot de maatschappelijke opbrengsten? Deelt u de mening dat er sprake zou moeten zijn van een uitgebreide maatschappelijke kosten- en batenanalyse en dat het zo schoon mogelijk opleveren van dit stuk grond een inherente waarde heeft?
 15. Bent u bereid om deze vragen te beantwoorden vóór het algemeen overleg Leefomgeving op 11 februari 2021?

[1] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 683

[2] Het Kontakt, 21 november 2017, Autosteiger bij EMK-terrein in Krimpen gesloten (https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/134946/autosteiger-bij-emk-terrein-in-krimpen-gesloten?redir)) )

[3] Website Stormpolderdijk, 17 december 2020, TERUGKIJKEN ‘BENEN-OP-TAFEL’ SESSIE (https://stormpolderdijk.nl/index.php/78-terugkijken-benen-op-tafel-sessie)

Indiener

Suzanne Kröger (GL)


Gericht

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Access ( 18738 )

Publicatiedatum
7 januari 2021Gerelateerd

Het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel

Het gifterrein in Krimpen aan den IJssel

Het bericht 'Medewerker PI Krimpen bewusteloos na aanval van gedetineerde'

Het bericht dat het bellenscherm tegen plastic zwerfafval te duur zou zijn

SyRi

Het bericht ‘KLM moet krimpen ten faveure van Franse piloten’

Het gebruik van SyRI in Capelle aan den IJssel

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl